Skip to content
Menu
Menu

Verejné ocenenia mesta Prešov sú už rozdané

V historickej sále PKO v Prešove sa včera uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, počas ktorého boli udelené verejné ocenenia mesta Prešov osobnostiam a spoločnostiam, ktoré dlhodobo významne reprezentujú a zviditeľňujú mesto Prešov. 

Po piatykrát v histórii nášho mesta sa odovzdávali všetky verejné ocenenia mesta Prešov – Cena mesta Prešov, Opálové zrnko mesta Prešov, Cena primátora mesta Prešov i Čestné občianstvo mesta Prešov.

„V súčasnej dobe ešte viac skloňujeme slovo „vďačnosť“. Svet, v ktorom žijeme, nám totiž aj napriek mnohým úskaliam neustále pripomína, že máme za čo ďakovať. Aj táto slávnostná chvíľa je dôvodom poďakovať sa, a to výnimočným osobnostiam, ktoré dnes budú ocenené. Pre týchto ľudí je ich práca poslaním, radosťou a vykonávajú ju zo srdca. Reprezentujú naše mesto, zviditeľňujú ho na Slovensku i v zahraničí a sú jeho neodmysliteľnou súčasťou. Laureáti, ktorých dnes oceníme, patria do spektra výnimočných a inšpiratívnych osobností. A aj keď Prešov zviditeľňujú na rôznych miestach v rámci Slovenska i zahraničia, doma po nich stále zostáva nezameniteľný rukopis. Dnes chceme vzdať hold lekárskemu povolaniu, oceniť hudobné umenie, písané slovo, prínos v sociálnej a duchovnej oblasti, rozvoj v oblasti obchodu, služieb a dopravy,“ uviedla vo svojom slávnostnom príhovore primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

CENA MESTA PREŠOV ZA ROK 2021

Ide o jedno z najstarších verejných ocenení, ktoré mesto Prešov udeľuje od roku 1996 – spočiatku ako Cenu mesta Prešov za kultúru a od roku 1999 už ako Cenu mesta Prešov. Doteraz bolo ocenených 73 subjektov. Dnes si ocenenie prevzali ďalší 3 laureáti, ktorí ocenenie získali za rok 2021.

Cena mesta Prešov sa udeľuje fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Výtvarné dielo, ktoré ocenení dostávajú, je dielom sochára Mgr. art. Jaroslava Drotára.

Ocenení Cenou mesta Prešov za rok 2021:

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. – anesteziológ, intenzivista, vysokoškolský pedagóg. Cena mesta Prešov mu bola udelená za zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí jeho aktívnou, tvorivou a činorodou prácou v oblasti anesteziológie a intenzívnej medicíny, ktorej výsledkom je úspešná, pedagogická a výchovná činnosť.

Katarína Knechtová –  hudobníčka, skladateľka, speváčka; Cena mesta Prešov jej bola udelená za mimoriadny prínos a významné úspechy v oblasti umeleckej tvorby na slovenskej hudobnej scéne, za dlhoročnú aktívnu propagáciu, zviditeľňovanie, reprezentáciu mesta Prešov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete.

PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková –  zakladateľka neziskovej organizácie Trojlístok; Cena mesta Prešov jej bola udelená za vynikajúci tvorivý čin a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo verejnoprospešnej oblasti a za zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí.

OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV ZA ROK 2021

Opálové zrnko mesta Prešov je ocenením pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov. Jeho účelom je propagovať a oceniť aktivity podnikateľských subjektov v oblasti výroby, obchodu a služieb a podnietiť tým záujem odberateľov a spotrebiteľov o ne, vytvárať pozitívny obraz o podnikateľskom prostredí na území mesta Prešov.

Cena Opálové zrnko mesta Prešov sa udeľuje od roku 2003 a doteraz bolo týmto ocenením ocenených 68 podnikateľských subjektov.

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na svojom 34. riadnom zasadnutí dňa 6. apríla 2022 uznesením č. 742/2022 schválilo udelenie ceny Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2021 nákupnému centru Eperia Shopping Mall za významný vplyv na rozvoj a reprezentáciu mesta Prešov, ekologické správanie a vytváranie pozitívneho obrazu o podnikateľskom prostredí na území mesta Prešov.

CENA PRIMÁTORA MESTA PREŠOV ZA ROK 2021

Cena primátora mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udeľuje primátor mesta Prešov právnickým osobám, fyzickým osobám a kolektívom za mimoriadny prínos a významné výsledky, ktorí v oceňovanom období prispeli k obohateniu ľudského poznania v oblasti školstva, vedy, výskumu a techniky, dosiahli pozoruhodné výsledky v oblasti kultúry, umenia a športu doma alebo v zahraničí, zaslúžili sa o propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Prešov doma alebo v zahraničí, s nasadením vlastného života poskytli pomoc pri záchrane ľudského života alebo záchrane značných materiálnych hodnôt.

PhDr. Michal Frank, PhD., MBA – novinár, vysokoškolský pedagóg; Cena primátora mesta Prešov mu bola udelená za aktívne mapovanie regionálnej politiky, spoločenského a kultúrneho života v meste Prešov a za propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Prešov doma i v zahraničí.

Mária a Jozef Jakabovci – majitelia predajne ovocia a zeleniny pri „Malej stanici“ v Prešove; Cena primátora mesta Prešov im bola udelená za dlhoročnú vytrvalú prácu v oblasti obchodu a služieb, najmä predaja ovocia a zeleniny, za ústretovosť, ochotu pomôcť, vľúdnosť, ľudskosť v komunikácii so zákazníkom, za odvahu a vytrvalosť v boji s konkurenciou.

Mons. ThLic. Jozef Šechný – kanonik; Cena primátora mesta Prešov mu bola udelená za dlhodobú pastoračnú činnosť, za tvorivú a činorodú prácu, za záchranu a zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva v meste Prešov a za zvyšovanie morálnej, kultúrnej a spoločenskej úrovne obyvateľov mesta Prešov.

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PREŠOV

Čestné občianstvo mesta Prešov je výnimočným a veľmi vzácnym verejným ocenením. Udeľuje sa fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom, ktoré sa osobitne zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta Prešov, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

V histórii mesta Prešov po roku 1989 bolo Čestné občianstvo udelené 5-krát. K 7 nositeľom tohto významného ocenenia dnes pribudol minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rokoch 2016 – 2020, PaedDr. Árpád Érsek. Čestné občianstvo mesta Prešov mu bolo udelené za jeho prínos a osobný vklad pri riešení dopravných problémov a rozvoj cestnej infraštruktúry na území krajského mesta Prešov.

Zdroj: presov.sk