Skip to content
Menu
Menu

Vlastníci bytov a nebytových priestorov čoskoro dostanú vyúčtovanie

Vlastníci bytov a nebytových priestorov každoročne v tomto období očakávajú ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, ktoré okrem iného zahŕňa informácie o spotrebe vody, nákladov na teplo či prehľad tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv. V ročnom vyúčtovaní sa  majitelia dozvedia, či im vznikol preplatok alebo práve naopak nedoplatok, ktorý budú musieť včas uhradiť.

Tento rok otriasla médiami informácia o zvyšovaní cien energií, a preto sa mnohí vlastníci obávajú, že sa to odrazí v aktuálnych vyúčtovaniach. Ročné vyúčtovania sa však vzťahujú na predošlý rok, v tomto prípade na rok 2021, preto zvyšovanie cien energií bude mať dopad až na budúcoročné vyúčtovanie, ktoré vlastníci obdržia v roku 2023 za rok 2022.

S touto skutočnosťou by mali počítať správcovia aj predsedovia spoločenstiev pri nastavení zálohových platieb už v tomto roku, aby vlastníkom nevznikali zbytočné veľké nedoplatky, s ktorých úhradou by mohli mať mnohí problém.

Vyúčtovanie má povinnosť vlastníkom predložiť ich správca alebo predseda spoločenstva a táto povinnosť im vyplýva zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len BytZ) , a to najneskôr do 31. mája príslušného roka, spolu so správou o činnosti správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Každé ročné vyúčtovanie vyzerá inak a pre laika je ťažké sa v ňom vyznať. Mnohí vlastníci preto netušia, prečo im vznikol napríklad nedoplatok v konkrétnej výške.

Každý vlastník má právo sa obrátiť na správcu bytového domu, prípadne na predsedu spoločenstva ak má pocit, že vyúčtovanie nebolo vyhotovené správne.

Rovnako má na základe BytZ každý vlastník právo podať reklamáciu ročného vyúčtovania, ktorú si môže uplatniť do 24 mesiacov, pričom túto lehotu nie je možné skracovať ani v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve vlastníkov.

Prax mnohých správcov je však taká, že vlastníkom dajú možnosť podať reklamáciu iba do 30-tich dní, čo nie je v súlade s platnou legislatívou, preto by si na takúto situáciu mali dať vlastníci pozor.

Naskytá sa však otázka, či má lehota podania reklamácie v časovom horizonte 24 mesiacov vôbec zmysel z praktického hľadiska. Správca alebo predseda musí reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade preukázania chyby vzniknutej na strane správcu, musí správca vyhotoviť opravné vyúčtovanie neodkladne po uznaní reklamácie.

Témam ročného vyúčtovania a následným reklamáciám sa predseda ZLSBD – JUDr. Mgr. Marek Perdík venuje dlhodobo a pravidelne na otázky spojené s touto problematikou vystupuje v rôznych médiách.

V prípade ďalších otázok k problematike predkladania vyúčtovania a reklamácií nás môžete kontaktovať. Radi Vám ich zodpovieme.

Mgr. Nina Sovič
výkonná riaditeľka ZLSBD