Skip to content
Menu
Menu

VÝNIMOČNÝ VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG JE Z PREŠOVA

Sobota 16. októbra 2021 sa stala ďalším významným dňom pre mesto Prešov a aj pre jeho jedinú technicky zameranú vysokú školu Fakultu výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.

V tento deň si v budove Slovenskej filharmónie počas slávnostného večera v prítomnosti prezidentky SR Zuzany Čaputovej a predsedu vlády SR Eduarda Hegera prevzali osobnosti slovenskej vedy a pedagogiky ocenenia ESET Science Award. Ocenenie, ktoré už po tretí rok skladá poctu špičkovým osobnostiam je udeľované v troch kategóriách: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Práve v kategórií Výnimočný vysokoškolský pedagóg si ocenenie prevzal Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan Fakulty výrobných technológií, ktorý na poste dekana pôsobí od roku 2013 a reprezentuje fakultu ako uznávaná osobnosť nielen na Slovensku.

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. počas svojho profesionálneho života už získal množstvo významných ocenení a medzi najvýznamnejšie z nich určite patria aj Strieborná medaila TUKE (2020), titul „TOP manažér kvality roku 2010“ Slovenskej republiky, Pamätná medaila ÚMV Slovenskej akadémie vied za rozvoj ústavu a úspešnú spoluprácu (2005).

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove pod vedením oceneného Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc. kladie mimoriadny dôraz na prepojenie výučby s praxou. Ponúka štúdium v atraktívnych študijných programoch v bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia. Fakulta sa riadi heslom: „Interakcia medzi učiteľom a študentom je základom úspechu“.

Študenti fakulty riešia počas svojho štúdia reálne projekty vo výrobných podnikoch, pričom sa môžu zapájať do rozličných programov, v rámci ktorých absolvujú značnú časť svojho štúdia priamo v praxi vo výrobnom podniku, ktorý si majú možnosť zvoliť z databázy zväzov strojárskeho a automobilového priemyslu, a to nielen na Slovensku. Táto možnosť prepojenia neskôr poskytuje nižší adaptačný čas čerstvého absolventa v jeho prvom zamestnaní.

Fakulta dosahuje až 99-percentú úspešnosť zamestnania absolventov do troch mesiacov od skončenia štúdia, pričom 70 až 80 percent z nich si prácu vyberá doma, na Slovensku.
Na záver slová dekana Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove: „Vysokoškolský učiteľ, ktorý nerobí vedu, je len obyčajným replikátorom toho, čo sa dá nájsť v knihách, resp. na internete. Takíto pedagógovia nepatria na vysoké školy. Učenie v najvyšších vzdelávacích ustanovizniach by malo byť založené na vlastných poznatkoch. Vedecká činnosť otvára pedagógovi nielen nové obzory, ale núti ho aj systematicky, intuitívne a kreatívne rozmýšľať. Je dôležité naučiť sa cez vedu spoznávať veci okolo nás,“ uvádza ocenený a zároveň konštatuje, že práca pedagóga je náročná najmä z pohľadu vnímania študentov počas prednášky, zisťovania, čo ich zaujalo viac a čo menej a následného prispôsobenia výkladu.

Zdroj foto: Archív ESET Science Award 2021,
© Linda Kisková Bohušová, © Jozef Kadela