Skip to content
Menu
Menu

Z dejín hasičstva na Slovensku

Prečítať článok

Jednou z výnimočných stálych expozícií Krajského múzea v Prešove je expozícia Z dejín hasičstva na Slovensku. Pod názvom Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany na Slovensku bola sprístupnená 12. októbra 1978.

Jej základ tvorili exponáty zo súkromnej zbierky dlhoročného veliteľa dobrovoľných hasičov v Prešove a zanieteného zberateľa artefaktov s touto tematikou Pavla Košíka. Po jej zrušení v roku 2009 bola obnovená a otvorená v roku 2012 pod názvom Z dejín hasičstva na Slovensku. Panelová časť expozície pozostávajúca z 30 panelov bola v závere roka 2020 reinštalovaná, rozšírená o nové tematické celky a fotodokumentačný materiál. Poskytuje prierez histórie hasičstva na Slovensku, ktoré sa vyvíjalo od živelnej ochrany pred požiarmi až po súčasnú organizačnú štruktúru dobrovoľného i profesionálneho hasičstva.

Obsahovým zameraním prerastá regionálny význam a celoslovenskou pôsobnosťou patrí medzi ojedinelé špecializované expozície. Jedinečnosť prezentovanej problematiky je zvýraznená priliehavým výtvarno-grafickým riešením.
Úvodný tematický celok patrí požiarnej ochrane v období stredoveku. Je prezentovaný spôsobmi hasenia požiarov v minulosti, vývojom hasičskej techniky i prvými požiarnymi nariadeniami, ktoré mali zabraňovať vzniku požiarov. Najznámejšie a najstaršie požiarne poriadky na území Slovenska pochádzajú zo 16. a 17. storočia /Bratislava, Kremnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Modra…/.

Ťažiskovým celkom expozície sú dobrovoľné hasičské zbory. Ich začiatky sú úzko spojené s rozvojom kapitalizmu v Uhorsku a technickým pokrokom v druhej polovici 19. storočia. Prvý pokus o založenie dobrovoľného hasičského a záchranného zboru na Slovensku sa uskutočnil v roku 1847 v Prešove. K masovému rozmachu hasičských spolkov dochádza v 60. a 70. rokoch 19. storočia /Bratislava 1867, Trnava 1868, Nitra 1869, Košice 1870…/. Do roku 1900 boli hasičské zbory založené prakticky vo všetkých väčších mestách a dedinách.

Existencia ústrednej hasičskej organizácie, Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku so sídlom v Martine, bola v rokoch 1922 až 1951 dôležitou etapou dobrovoľného hasičstva. Vznikla v podmienkach samostatnej Československej republiky a so širokou sieťou hasičských organizácií sa stala najmasovejšou dobrovoľnou organizáciou. Okrem ochrany majetku a ľudských životov pred živelnými pohromami plnila tiež dôležitú spoločenskú, kultúrno-osvetovú a samaritánsku úlohu.

Jedným z najpôsobivejších tematických celkov je hasičská technika a hasičský výstroj. Spoločensko-politické a štátoprávne premeny, ktoré sa uskutočnili po roku 1948 a po roku 1989 výrazne ovplyvnili aj hasičstvo na Slovensku. Zmeny v organizačnej, riadiacej a výkonnej oblasti sú dokumentované v textovej i obrazovej forme.

Pozornosť je venovaná aj patrónovi hasičov, sv. Floriánovi. Okrem vyobrazení jeho mučeníckej smrti na freskách je predstavovaný tiež na maľbách, soškách a sochách, ľudových plastikách, erboch, zástavách a pod..

Zreinštalovaná expozícia dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej techniky nielen písomne a fotograficky, ale tiež jedinečnými trojrozmernými exponátmi. Svojím zameraním učí prevencii, predchádzaniu požiarom a disciplíne pri práci s ohňom. Je sprístupnená v Krajskom múzeu v Prešove, Hlavná 86 od 18. decembra 2020. Voľný vstup do expozície potrvá do 31.januára 2021. „Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. „Fond je hlavným partnerom projektu“.

I. Lazorík, Krajské múzeum v Prešove