Skip to content
Menu
Menu

ZÁPISY DO MATERSKEJ ŠKOLY ZAČNÚ V MÁJI

Prečítať článok

(ako) – Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 môžu rodičia podávať 4.5.2020 do 15.5.2020. Zasielať ich však musíte len elektronicky alebo písomne do poštovej schránky materskej školy.

K žiadosti je potrebné doložiť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra sa v žiadosti o prijatie z dôvodu mimoriadnej situácie nebude vyžadovať. Predloží sa dodatočne. Pri nepredložení potvrdenia bude dieťa prijaté len na adaptačný pobyt.

Pri prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa z dôvodu mimoriadnej situácie nebude vyžadovať ani predloženie vyjadrenia príslušného výchovného zariadenia. Doloží sa tiež dodatočne. Pri nepredložení dokladu o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, bude dieťa prijaté len na diagnostický pobyt.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy do konca júna 2020.

Podmienky prijatia

  • Deti od troch do šiestich rokov veku.
  • Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, dieťa s trvalým pobytom v meste Prešov.
  • Výnimočne je možné prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné, predovšetkým kapacitné podmienky.
  • Ďalšie kritériá pre prijatie dieťaťa si stanovuje každá škola individuálne.

Mesto Prešov odporúča rodičom sledovať webové sídla materských škôl a komunikovať s nimi predovšetkým elektronickou formou alebo telefonicky.

Foto: presov.sk