Skip to content
Menu
Menu

Zaplatí mesto za zimný štadión pokutu?

(pv) – Dvojica poslancov, Martin Eštčák a František Oľha podali na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podnet na prešetrenie financovania rekonštrukcie zimného štadióna. Domnievali sa totiž, že mesto porušilo zákon. ÚVO to teraz konštatoval tiež, hoci jeho rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Mesto sa voči rozhodnutiu odvolalo. V hre je pokuta 10-tisíc eur.

Podľa poslanca Martina Eštočáka radnica svojim konaním ovplyvnila výsledok verejného obstarávania, pri zadávaní predmetnej zákazky. Porušila princípy transparentnosti a princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď uzatvorila dva dodatky k zmluve o dielo týkajúcej sa rekonštrukcie štadióna v prvej etape.

Pri prvom dodatku došlo k zásadnej zmene projektovej dokumentácie, čo súťažiacim, ktorí mohli mať možnosť zapojiť sa do súťaže, bolo podľa slov poslanca Oľhu odopreté. Oveľa závažnejším je podľa neho rozhodnutie úradu pri štvrtom dodatku, kde ÚVO konštatuje, že došlo k zmene stavby vo výške jedného milióna eur, čo je viac ako štvrtina hodnoty stavby.

Foto: SITA

Ako ďalej povedal, mesto vypustilo práce, ktoré boli na dokončenie stavby a jej riadne užívanie zásadným spôsobom rozhodujúce a potrebné. „Doplnilo veci, ktoré v žiadnom prípade neboli v projektovej dokumentácii a neprešli žiadnym procesom verejného obstarávania. Napríklad osvetlenie za 130-tisíc eur bolo obstarané bez akejkoľvek možnosti mesta mať vplyv na jeho cenu. Podľa mňa bolo šialene predražené aj preto, lebo nebol urobený prieskum trhu. Odhad, čo sa týka zvýšenia nákladov na rekonštrukciu, je k dnešnému dňu viac ako dva milióny eur oproti pôvodnému rozpočtu stavby a nemáme ani šatne , ani zateplenie ,“ vysvetlil Franišek Oľha

Zjednodušene povedané, oproti pôvodnému projektu sa niektoré práce ubrali, iné zase pridali. Tak napríklad, dodávateľ stavby síce odstránil staré sedačky, ale nedodal nové. Tie zo zmluvy vypadli po dohode s mestom. Podľa projektu mali stáť 245-tisíc eur. Mesto namiesto toho požiadalo prešovskú župu o dotáciu na sedačky a dostalo na obstaranie vyše 300-tisíc eur.

V projekte bolo napríklad zateplenie polovice objektu, ale to sa neurobilo. Vo februári 2022 mesto chystá verejnú súťaž na zateplenie celého štadióna, čo má stáť okolo 1 milióna eur. Podľa projektovej dokumentácie už mohla byť polovica urobená za zazmluvnenú cenu.

„Pôvodná projektová dokumentácia zo 60. rokov minulého storočia, ktorá bola podkladom na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, nebola v súlade so skutočným stavom. Skutočný stav bol zistený až počas realizácie stavebných prác. Máme za to, že všetky vzniknuté zmeny nebolo možné predvídať,“ uviedol pre TASR hovorca mesta Vladimír Tomek.

„Keďže išlo o stavebné práce v takom rozsahu, na ktoré v danom čase mesto Prešov nemalo finančné krytie, pristúpilo sa k tomu, že časť prác, ktoré boli zahrnuté v pôvodnej zmluve o dielo a ktoré neboli nevyhnutné na sprevádzkovanie zimného štadióna, sa nebudú realizovať. Ak by neboli zrealizované stavebné práce zahrnuté v uvedených dodatkoch a zimný štadión by nebol sprevádzkovaný, mestu Prešov by vznikli ďalšie významné škody v súvislosti s tým, že stavba by nebola skolaudovaná a schopná prevádzky,“ doplnil pre agentúru Tomek.

Nástrahy unikátnej, ale starej stavby sa možno nedali predvídať, ale za rozhodnutia v procese rekonštrukcie tu niekto nesie zodpovednosť. Ten niekto je štatutár mesta a poslanecký zbor. Faktom totiž ostáva, že zákon bol porušený. Ten totiž dovoľuje zmeniť projektovú dokumentáciu a tým aj náklady na stavbu len o 15%. Mesto však svojimi rozhodnutiami zmenilo štvrtinu stavby a štadión si vyžiada ešte ďalšie investície.