Skip to content
Menu
Menu

Zrekonštruovaná Jarková ulica už slúži verejnosti

(pv) – Mesto Prešov úspešne ukončilo preberacie konanie po kľúčovej rekonštrukcii Jarkovej ulice. Pribudla tu nová dlažba, zeleň, moderné architektonické prvky i parkovacie miesta.

Jarková ulica sa nachádza priamo v historickom jadre mesta, v Pamiatkovej rezervácii mesta Prešov. V súčasnosti slúži najmä dopravnej obsluhe a sprístupňuje objekty zástavby Hlavnej ulice. Okrem toho sa tu pohybuje aj množstvo chodcov, vrátane návštevníkov mesta. Hlavným cieľom rekonštrukcie, ktorá sa začala 4.5.2020, bolo preto predovšetkým zachovať jej historickú urbanistickú štruktúru, ako súčasti pamiatkovej rezervácie, a zároveň z nej urobiť spoločensky atraktívny priestor v centre mesta.

„Obnovu Jarkovej ulice môžeme bezpochyby označiť za investíciu celomestského významu. Išlo o náročný a rozsiahly projekt, ktorý si okrem nemalých financií vyžiadal aj veľké odhodlanie a odvahu nás všetkých. Keďže ulicu bolo potrebné v čase rekonštrukcie kompletne uzavrieť, obmedzenia v nemalej miere pocítili jednotlivé prevádzky aj miestni obyvatelia. Dobrou správou je, že po roku sa podarilo práce úspešne ukončiť. Jarková ulica opäť ožila a výrazne zatraktívnila centrum nášho mesta,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Rekonštrukciu Jarkovej ulice zrealizovala firma UNISTAV, s.r.o., Prešov v 2 fázach. Najprv sa opravila západná, po nej východná strana ulice, a to od križovatky s ulicou Weberovou až po križovatku s ulicou Hlavnou. Stavebné činnosti prebiehali kontinuálne pozdĺž celej ulice. Obnovou prešla aj mestská ulička Pod Hradbami. Ako posledná prišla na rad časť Jarkovej ulice od križovatky s Weberovou ulicou po Hotel Beliér.

V rámci rekonštrukcie v celkovej dĺžke takmer 900 metrov  a v celkovej výmere 13 325 m² došlo ku kompletnej výmene všetkých konštrukčných vrstiev podložia vrátane revízie a úpravy inžinierskych sietí. Následne boli zrealizované konečné povrchové úpravy komunikácie, ktorá je vytvorená zo štiepaných čadičových kociek ako aj dokončenie chodníkov po oboch stranách ulice, ktoré sú vyhotovené z porfírovej dlažby.

Zhotoviteľ zrealizoval celú rekonštrukciu za 3 295 210,80 eur bez DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola pôvodne až 3 950 000 eur bez DPH.

Celá rekonštrukcia trvala 52 týždňov, pričom zdržanie prác predstavovalo približne 10 týždňov. Zdržanie nenastalo na strane zhotoviteľa ani mesta Prešov, ale z dôvodu prekládky strednotlakového potrubia plynu, ktoré bolo uložené v nedostatočnej hĺbke. Dôvodom zdržania bola aj rekonštrukcia vodovou, ktorá prebiehala súčasne s rekonštrukciou Jarkovej ulice v réžii Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Doprava

Premávka na Jarkovej ulici je jednosmerná, a to v smere od ul. Tkáčskej, resp. Weberovej, až po napojenie na Hlavnú ulicu. Rekonštrukciou sa jestvujúci režim dopravy nemení.

Jarková ulica v historickom centre Prešova má slúžiť prioritne chodcom. Na ceste už pribudli aj nové dopravné značky. V snahe vytvoriť pre nich vyššiu bezpečnosť preto bola navrhnutá maximálna povolená rýchlosť 30 km/h. Po rekonštrukcii je k dispozícii 89 pozdĺžnych parkovacích miest, ktoré sú súčasťou Zóny č. 1.

Prvky drobnej architektúry

V rámci rekonštrukcie Jarkovej ulice pribudlo aj niekoľko prvkov, ktoré z nej vytvárajú krajší a atraktívnejší priestor slúžiaci na oddych pre obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Celkovo pribudlo 16 lavičiek s operadlom, 8 kruhových lavičiek, 9 kockových taburetiek, 34 odpadkových košov, takmer 40 výsadbových mís, stojany na bicykle aj fontánka s pitnou vodou.

Kamerový systém

V súvislosti s lepším zabezpečením obnoveného priestoru, jeho ochranou pred vandalizmom a najmä bezpečnosťou občanov, bol na Jarkovej ulici doplnený aj kamerový systém Mestskej polície v Prešove, ktorý pozostáva z 8 otočných a 5 statických kamier umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia.

 Verejné osvetlenie

V rámci rekonštrukcie pribudlo na Jarkovej ulici aj nové verejné osvetlenie, ktoré spĺňa požiadavky na systém City Touch, ktorý je v Prešove inštalovaný od roku 2015. Tento systém poskytuje vyšší stupeň riadenia verejného osvetlenia s vytvorením platformy pre Smart City. Integráciou inteligentných prvkov do svietidla poskytuje informácie o polohe svietidla, funkčnosti, stave ovzdušia, hustoty dopravy a pod. Poskytuje flexibilitu, informovanosť a presnosť.

Umožňuje reakciu v závislosti od očakávaných a neočakávaných situácií stmievaním či rozsvietením všetkých časti mesta pre zaistenie bezpečnosti obyvateľstva. Rovnako poskytuje informovanosť o aktuálnom stave každého svietidla, čo zaručuje kvalitnejšiu údržbu a rýchlejšie opravy.

Sadové úpravy

Jednou z najväčších priorít mesta Prešov bolo v rámci tejto rekonštrukcie urobiť z Jarkovej ulice zelený priestor. Nevyhnutnou súčasťou prác preto bola aj obnova zelene. Namiesto poškodených a suchých stromov a ich pňov sa vysadilo 47 kusov nových zdravých stromov – hrabov obyčajných. V trojuholníku zelene (pri budove terajšieho Stavoprojektu) boli vysadené 2 višne pílkaté a 1 javor červený. Oba druhy so široko rozloženou korunou. Všetky novovysadené stromy sú už predpestované do výšky 2,5 metra.

Okrem toho boli všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou ešte pred realizáciou sadových úprav rekultivované, pribudli trávniky, skalničkové koberce s približne desiatimi druhmi rozličných druhov skalničiek a trvalkové záhony.

Mesto Prešov plánuje ešte v tomto roku aj realizáciu posledného úseku Jarkovej ulice o výmere 632 m² vedľa hotela Beliér pri OC Novum, na ktorý je už vydané stavebné povolenie. Aktuálne čakáme na dodanie realizačnej projektovej dokumentácie a následne spustíme verejné obstarávanie na zhotoviteľa tohto úseku.

Foto: presov.sk