Skip to content
Menu
Menu

Rozumieme nadaným podporuje vzdelávanie nadaných detí

Iniciatíva Rozumieme nadaným má za sebou šiesty rok existencie a pôsobenia. Aj v uplynulom roku ponúkla nadaným deťom rozvojový program vytvorený skúsenými učiteľmi, psychológmi a špeciálnymi pedagógmi.

Viedla Logická olympiáda s vyše 4100 účastníkmi

„Nadané deti majú výnimočnú schopnosť premýšľať a učiť sa. Zvyčajne vynikajú v jednej konkrétnej oblasti a majú špeciálne záujmy, netypické pre deti ich veku. Potrebujú náročnejšie výzvy a podnetné prostredie. Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným im v šiestom roku svojho pôsobenia priniesla bohatú ponuku školských i mimoškolských aktivít,“ začal rozprávanie PaedDr. Ľuboš Lukáč zo spomenutej iniciatívy.

„Najúspešnejšou súťažou z portfólia projektov Rozumieme nadaným sa v školskom roku 2020/2021 stala súťaž v riešení logických úloh, určená predškolákom,“ informoval Lukáč.

Do súťaže Logická olympiáda pre najmenších sa zapojilo viac ako 4100 predškolákov z celého Slovenska. „Riešenie logických úloh prebehlo v prostredí materských škôl, ktorých bolo rovnako neúrekom, viac ako 200 materských škôl. Po úspešnom vyriešení logických úloh boli všetci súťažiaci odmenení diplomom.“ Organizačne obľúbenú súťaž pripravuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Súkromná základná škola DSA v Prešove a mesto Prešov.

Finále bolo online, blíži sa jubileum

Logické myslenie intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov preverila Logická olympiáda. Pod jej autorstvo sa i tentoraz podpísali Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a mesto Prešov. „Do školských kôl súťaže sa prezenčnou formou zapojilo viac ako 2100 nadaných žiakov z celého Slovenska. Do finálového kola sa prebojovalo 123 nadaných žiakov. Tohtoročné finále sa pre pandémiu COVID-19 uskutočnilo online formou. Mimoriadne úspešná súťaž nadaných žiakov opäť zaujala a v budúcom školskom roku oslávi svoje okrúhle – desiate narodeniny,“ pridal zaujímavosti Ľuboš Lukáč. Pre pandémiu sa tento krát neuskutočnil odborný seminár Rozumieme nadaným, ktorý však nebude chýbať v ponuke vzdelávacích aktivít v budúcom školskom roku.

Na svete je dôležité memorandum

„Obrovským prínosom pre pokračovanie úspešných projektov iniciatívy Rozumieme nadaným bolo potvrdenie spolupráce Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove podpísaním Memoranda o vzájomnom porozumení a spolupráci. Jeho cieľom je kooperovať pri navrhovaní a realizovaní spoločných aktivít v rámci projektov a aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným,“  vysvetlil Ľuboš Lukáč.

S cieľom implementovať ciele podpísaného memoranda zmluvné strany vyjadrili súhlas spolupracovať v rámci organizácie odborných seminárov a konferencií v oblasti edukácie detí a žiakov s nadaním pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, špeciálnych výchovných zariadení a ďalších škôl a zariadení.

Taktiež sa dohodli, že budú aj naďalej spolupracovať pri organizácii celoslovenskej súťaže pre deti materských škôl s názvom Logická olympiáda pre najmenších, ako aj organizácii celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov s názvom Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Nemenej dôležitá bude aj spolupráca pri príprave sústredení pre žiakov základných škôl a poskytnutie odborno-metodickej činnosti v rámci edukácie intelektovo nadaných detí v Klube nadaných detí Prešov. Rovnako tiež pri odborno-metodickej a konzultačnej činnosti v oblasti edukácie detí a žiakov s nadaním pre zástupcov praxe v predškolskej pedagogike, elementárnej pedagogike, psychológii a špeciálnej pedagogike.

Iniciatíva ocenila dekanku

Organizácia bohatej ponuky aktivít pre nadané deti vyžaduje spoluprácu s odborníkmi na výchovu a vzdelávanie nadaných, osobnosťami kultúrneho a spoločenského života, ale aj vzdelávacími inštitúciami. Pamätnú plaketu Rozumieme nadaným si z rúk organizátorov prevzala dekanka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.

Nadané deti testovali program Si Super!

Prešovské nadané deti sa stali súčasťou pozoruhodného projektu. Spoločne so svojimi učiteľmi realizovali rozvojový program, ktorý školákom umožňuje prebudiť v sebe energiu, zhodnocovať svoj rast, spoznať úlohu chýb a silu výziev a posilňuje hodnoty. „Projekt do školských lavíc priniesla iniciatíva Rozumieme nadaným v spolupráci so zakladateľkou projektu Ľubomírou Veselovskou. Nadané deti absolvovali niekoľko výučbových blokov, počas ktorých si pomocou rôznych zaujímavých cvičení spestrili vyučovanie. Čaro ranných komunít nadaných detí znásobuje kombinácia samostatnej práce so skupinovou, sebarealizácia a prezentácia, schopnosť načúvať, ale aj byť vypočutým. K tomuto cieľu napomáha práve Si Super!,“ opísal prednosti skúsený pedagóg.

Klub, aký nemá na Slovensku páru v obmedzenom režime

Prvý Klub nadaných detí na Slovensku fungoval pre pandémiu v obmedzenom režime. Niektoré zo stretnutí sa realizovali online formou. „Online hodiny logopédie pod odborným dohľadom logopédov priniesli zlepšenie výslovnosti a rozširovanie slovnej zásoby. Netradičnú prehliadku Šarišskej galérie zažili nadané deti z prešovského Klubu nadaných detí spoločne s kamarátmi – nadanými žiakmi z Humenného. Virtuálnou prehliadkou sprevádzal školákov riaditeľ Šarišskej galérie PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA. Zaujímavým bol taktiež cestovateľský projekt, počas ktorého sa deti online „stretli“ so Slovákmi, ktorí žijú a pracujú v zahraničí. Rovnako zaujal projekt zameraný na tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariš. V projekte Huncút v regióne Šariš nebola núdza o omaľovánky, vystrihovačky, doplňovačky, porovnávanie a triedenie geometrických tvarov a precvičovanie jemnej motoriky.“

Klub je určený intelektovo nadaným deťom, deťom nadaným matematicky, či lingvisticky, deťom s bystrou úvahou, deťom hravým a ochotným rozširovať si obzory všetkými smermi.

Predstavili nadané a talentované deti z celého Slovenska

Iniciatíva Rozumieme nadaným začala v tomto školskom roku približovať verejnosti talentované deti. „Na webovej stránke sme uskutočnili rozhovory s obrovskými talentami z rôznych oblastí a rôznych kútov celého Slovenska. Našimi respondentmi boli napríklad  hudobníci Michal Lekýr a Adam Rázga, či jedna z najlepších flautistiek sveta Ajna Marosh. Mnoho zaujímavostí zo života úspešných talentov sa čitatelia dozvedeli aj z interview s filmárom Rajmundom Petrikom, hercom Markusom Filipkom, golfistom Tobiasom Munkom, krasokorčuliarom Markom Piliarom, heligónkarkou Vaneskou Korenačkovou, či tanečníkom Nicolasom Smrekom,“ konštatoval PaedDr. Ľuboš Lukáč.

Dušan Guman
Foto: Rozumieme nadaným