Skip to content
Menu
Menu

Štatistický úrad zisťuje podmienky v domácnostiach

(pv) – Štatistický úrad SR v týchto dňoch realizuje zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Medzi 442 vybranými samosprávami je aj mesto Prešov.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2020.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 442 samospráv, medzi nimi aj mesto Prešov. Do zisťovania je zaradených takmer 7 000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční v termíne od 12. mája do 31. júla 2021.

V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa v domácnostiach preukázať osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená aj listom s kontaktnými údajmi opytovateľa, ako aj príslušného vedúceho pre prípadné overenie.

Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Podrobnejšie informácie sa môžu občania dozvedieť na webovej stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. čísle 051/7735 321.