Skip to content
Menu
Menu

V Litmanovej si pripomenuli 30. výročie od začiatku zjavení

Prečítať článok

Počas víkendu 8. a 9. augusta 2020 sa na hore Zvir v Litmanovej uskutočnila odpustová slávnosť, ktorou si duchovenstvo a veriaci Prešovskej archieparchie pripomenuli 30. výročie od začiatku zjavení Presvätej Bohorodičky. Program slávnosti, ktorý je každoročne duchovne veľmi bohatý bol z dôvodu pandemických opatrení značne okresaný a celá odpustová slávnosť sa uskutočnila iba na farskej úrovni.

V sobotu večer začal program modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom nasledovala archijerejská svätá liturgia. Hlavným celebrantom a kazateľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, spolu s ním koncelebroval otec Metod Lukačik, viceprovinciál redemptoristov, otec Vladimír Sekera Mikluš, rektor Kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove a ďalších takmer 20 kňazov spolu s diakonom Petrom Feňákom.

V homílii vladyka Ján vyjadril slová vďaky Matke Božej týmito slovami: „Tridsiate výročie od začiatku zjavení a dvadsiatepiate od ich ukončenia sú pre nás všetkých výzvou k veľkému poďakovaniu sa Panne Márii za jej lásku, za jej príchod na túto horu Zvir, za jej posolstvá a za jej trvalú prítomnosť na tejto hore. Drahí mariánski pútnici, akí sme šťastní že Matke Božej na nás tak záleží, že jej záleží, aby sme milovali jej syna Ježiša Krista a záleží jej na našej spáse. Áno, tu v Litmanovej nás Matka Božia vyzýva, aby sme žili stále v milosti posväcujúcej a tak boli stále pripravení na pozvanie do večnosti.“

Ďalej vyzdvihol Máriu ako Orodovnicu a Tešiteľku, ktorá načúva každej ľudskej radosti či starosti a preto je dôležité hľadieť na Matku Božiu a uctievať ju. Vladyka pozval veriacich, aby sa vedeli poďakovať nebeskej Matke za každé požehnanie, ktoré získajú v živote a taktiež aj za každý kríž a ťažkosť, lebo skrze neho nás aj Mária usmerňuje k nebeskému cieľu. „Mária Nepoškvrnená Čistota, je našou Matkou a ako každá matka aj ona chce pre svoje deti to najlepšie. Chce, aby prišli do neba. Dovoľme Presvätej Bohorodičke, aby nás vzala za ruku. Dajme sa ňou viesť. S dôverou sa vložme pod jej ochranu a dostaneme sa aj my k cieľu – k večnému životu, ktorý pre nás vydobyl jej Syn Ježiš Kristus,“ povzbudil v závere homílie vladyka Babjak.

V nedeľu taktiež svätej liturgii predchádzala modlitba svätého ruženca, súčasťou ktorého boli aj rozjímania vizionárky Ivetky. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu viedol arcibiskup Ján Babjak SJ, spolu s ním koncelebroval Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy a približne dvadsať kňazov. Pred začiatkom eucharistickej obety privítal oboch biskupov, kňazov a všetkých veriacich otec Rastislav Janičko, protopresbyter a farár v Litmanovej.

Homíliu ohlásil otec Rastislav Baka, prešovský protopresbyter. V nej chronologicky prechádzal celými dejinami spásy od stvorenia sveta, cez prvotný hriech až po moment, keď nadišla plnosť času a „Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.“ Kazateľ zdôraznil, že celý Starý zákon ukazuje na Boha ako na záchrancu. „Boh hľadá ľudí čo sa k nemu obrátia celým srdcom a budú jeho spojencami. Boh je bojovník a prišiel nás zachrániť. Ale záchrana ľudského srdca je najnáročnejším poslaním na svete. Nevieme či chceme byť zachránení, lebo sme veľmi fascinovaní drobnými príbehmi a modlami, spútaní vlastnými závislosťami, sebeckosťou a nedôverou tak, že už ani nevieme, ako volať o pomoc. A zlý nemá v úmysle nechať odísť svojich zajatcov len tak. Vábi nás, klame, napáda len aby nás udržal v temnote. Ale prišiel Boh a zachránil nás,“ dodal vo svojej homílii prešovský protopresbyter.

V homílii upriamil svoju pozornosť aj na nebeskú Matku – sprostredkovateľku milostí: „Pred 30. rokmi, tu na tomto mieste Presvätá Bohorodička Panna Mária osloví Ivetku a Katku, aby sme my na Slovensku nestratili vieru a neprestali sa modliť. Ďakujme preto dnes za Matku Máriu, ktorú nám Ježiš Kristus daroval na kríži, a ktorá nás stále volá: Moje drahé deti. Ďakujme, že tu Cirkev dýcha oboma pľúcami, lebo sa tu stretávajú kresťania východného i západného obradu. Ďakujme, že tu našli posilu do života biskupi, kňazi, bohoslovci i veriaci. A prosme: Mária, daj nám svoje srdce, také krásne, také čisté a nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby sme aj my mohli rásť v podobnosti Kristovi. Drahá Mária, urob nás pokornými ako si ty, a svätými ako je Ježiš Kristus,“ zakončil v závere homíliu kazateľ.

Na konci archiejerejskej svätej liturgie nasledovalo zasvätenie sa Presvätej Bohorodičke, ktoré po krátkych úsekoch predčítaval vladyka Ján a kňazi s veriacimi sa spoločne pridávali opakujúc jeho slová. Po modlitbe na úmysel Svätého Otca k získaniu plnomocných odpustkov a zaspievaní Pápežskej hymny sa prihovoril a otcovi arcibiskupovi Jánovi, otcovi biskupovi Andrejovi, kazateľovi Rastislavovi Bakovi, kňazom vysluhujúcim sviatosť zmierenia a všetkým prítomným sa poďakoval otec Jozef Urvinitka, duchovný správca hory Zvir. V závere vladyka Ján pripomenul, že oslava tohto výročia nekončí touto slávnosťou, ale veriaci môžu stále prichádzať na toto miesto a získavať tak mnohé milosti. Osobitne oslovil Ivetku a poďakoval jej, že každoročne prichádza na horu Zvir a tým ukazuje, že aj keď ju život zaviedol do zahraničia, Litmanová a hora Zvir má stále miesto v jej srdci.

Slávnostný ráz výročnej odpustovej slávnosti skrášlili svojím spevom aj speváčky ľudových a náboženských piesní. V sobotu to bola pani Monika Kandráčová a v nedeľu pani Anna Servická. O chórový spev svätej liturgie sa postaral Zbor sv. Romana Sladkopevca pod vedením otca Tomáša Pecucha. Nedeľná slávnostná archijerejská svätá liturgia bola vysielaná v priamom televíznom prenose RTVS na Dvojke.


Program prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ

Utorok 11. 8. 2020
Ľutina – pracovná cesta

Sobota 15. 8. 2020
18.00 hod.: Šašová – archijerejská svätá liturgia pri príležitosti odpustovej slávnosti

Nedeľa 16. 8. 2020
10.00 hod.: Klokočov – koncelebruje archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti odpustovej slávnosti v Jubilejnom roku 350. výročia slzenia klokočovskej ikony

Informačné stredisko Prešovskej archieparchie


 

Michal Pavlišinovič