Skip to content
Menu
Menu

ZMOS má ďalšieho silného partnera

Združenie miest a obcí Slovenska má ďalšieho silného partnera pre úzku spoluprácu. Predseda ZMOS Branislav Tréger dnes podpísal memorandum o spolupráci s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavlom Ceľuchom.

„ZMOS koncom júla vstúpil do úzkej spolupráce s Asociáciou komunálnych ekonómov SR, Združením hlavných kontrolórov Slovenskej republiky a tiež Združením náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. Ide o subjekty, ktoré sú dlhodobo aktívne v prostredí miestnej územnej samosprávy a spolupráca s nimi takto získala konkrétny rámec kooperácie a koordinácie. Preto máme snahu ju rozširovať o ďalšie subjekty s ktorými sme v podstate na jednej lodi. A ukazuje sa, že aj na jednej vlne. Preto sme zámer úzkej spolupráce s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky zadefinovali v konkrétnom rámci memoranda,“ uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger na tlačovej besede.

V podobnom duchu reagoval aj prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Pavol Ceľuch: „Od našej spolupráce záleží aj to, ako dokážeme pomáhať rozvoju našich dobrovoľníkov v mestách a obciach. Ukazuje sa, že sú veľmi dobrým tandemom so samosprávami a zodpovedným partnerom profesionálnych hasičov. Preto si myslím, že spojením síl dáme spoločným aktivitám dôležitú pridanú hodnotu.“

Obaja partneri v memorande jasne vymedzili predmet spolupráce, ktorý spočíva vo výmene informácií o aplikačnej praxi a trendoch, v transfere know-how, ale aj pri koordinácii aktivít, účasti na rokovaniach iniciatívnych a poradných orgánov a tiež v kooperácii na aktivitách zameraných na organizovanie podujatí a budovanie odborného zázemia.

Strany memoranda vyjadrili slobodnú vôľu svedomito plniť predmet memoranda. Zaväzujú sa každoročne vymedziť, schváliť, priebežne plniť a vyhodnocovať rozsah definovanej spolupráce. Za jednu zo svojich základných úloh považujú prostredníctvom svojich aktivít prispievať k ochrane života, zdravia, majetku a životného prostredia občanov Slovenskej republiky.

ZMOS aj DPO SR sú presvedčené, že v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami je možné dosiahnuť pozitívny prínos k ochrane života, majetku a životného prostredia občanov Slovenskej republiky partnerskou spoluprácou a koordinovanou činnosťou strán memoranda za aktívnej spoluúčasti občanov – obyvateľov miest a obcí a členov základných organizačných jednotiek DPO SR.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS