Skip to content
Menu
Menu

ZMOS požaduje od štátu, aby financoval objednané služby

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministrovi dopravy a výstavby požiadavku na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy. Štát namiesto toho, aby doplatil objednané ešte krátil objem peňazí. Mestá a obce sú preto nútené porušovať zákon.

Podľa výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Turčányho: „Výsledkom prvých pracovných rokovaní na ministerstve financií z konca apríla k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 bolo akceptovanie stanoviska ZMOS, že prenesený výkon štátnej správy na plnenie štátom uložených úloh pre mestá a obce musí byť v súlade so zákonom plne financovaný s rozpočtu kapitoly ministerstiev. ZMOS dlhodobo požaduje, aby proces tvorby rozpočtu bol v súlade so zákonom nielen predmetom oznámenia o výške sumy a spôsobe rozdelenia zdrojov pre mestá a obce, ale výsledkom analytického rozpočtového procesu, ktorý začína na príslušnom rezorte.“

Nedoplatili, ale krátili

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v minulom roku nedošlo zo strany príslušných rezortov k nami požadovanej úprave na zvýšenie sumy bežných transferov na prenesený výkon štátnej správy na rok 2021. Naopak, došlo k administratívnemu kráteniu výdavkov o 10 %, čo spôsobilo, že rozpočet na rok 2021 na úseku stavebného konania a matrík nedosahoval ani úroveň skutočnosti roku 2019.

Komunál porušuje zákon

Na porušenie zásady, že prenesený výkon štátnej správy musí byť financovaný v plnom rozsahu z rozpočtu kapitoly upozornil vo svojich správach aj Najvyšší kontrolný úrad SR. Stotožnil sa s názorom ZMOS, že týmto postupom dochádza k porušeniu zákonných povinností zo strany štátu a následne aj obcí, ktoré musia rozdiel financovať z vlastných zdrojov.

Pritom, mestá a obce musia uhrádzať zákonné výdavky za zamestnancov, ktorí aj keď vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, sú zamestnancami samospráv, a nie štátu. Obdobná situácia je aj pri uhrádzaní ostatných výdavkov spojených s výkonom týchto kompetencií.

„V nadväznosti na prebiehajúci rozpočtový proces tvorby rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 preto ZMOS vyzýva rezort dopravy, ako správcu kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na realizáciu krokov, ktorými budú v návrhu rozpočtu pre rok 2022 a následne v plnej miere premietnuté výdavky na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a stavebného poriadku, ktoré sú účelovo určené pre mestá a obce. Zároveň žiadame o prerokovanie návrhov kapitoly ešte pred samotným sumarizovaním návrhov na MF SR,“ priblížil Jozef Turčány.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS