Skip to content
Menu
Menu

ZMOS pri súdnej mape namieta hrubý nesúlad v materiáloch

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu spravodlivosti pripomienky k návrhu súdnej mapy a s týmto návrhom súvisiacim dokumentom.

Jasný nesúlad medzi zákonmi

Združenie miest a obcí Slovenska namieta hrubý nesúlad v materiáloch a to najmä nesúlad medzi Návrhom zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov s ostatnými súvisiacimi legislatívnymi predpismi.

Návrh zákona, ktorým sa menia obvody krajských súdov vo zverejnených materiáloch predpokladá vznik 4 Krajských súdov (uvedené je deklarované aj v dôvodovej správe) rovnako ako v samotnom texte zákona v čl. VI, § 3 ods. 5 napríklad vo vzťahu ku Krajskému súdu v Trnave: „(5) Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; jeho územný obvod tvoria obvody – a) Mestského súdu Bratislava, b) Okresného súdu Dunajská Streda, c) Okresného súdu, Galanta, d) Okresného súdu Komárno, e) Okresného súdu Senica, f) Okresného súdu Trnava.“ Naopak materiál Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov tak v dôvodovej správe predpokladá vznik 8 krajských súdov ako aj v samotnom texte materiálu v čl. VI § 3 znenia zákona.

Ide o hrubý nesúlad medzi bezprostredne súvisiacimi zákonmi, ktorý zakladá zmätočné medzirezortné pripomienkové konanie. Navyše sám predkladateľ v dôvodovej správe k vyššie citovanej novele, deklaruje, že práve novelizácia v čl. VI je tou nosnou: „Z hľadiska legislatívno-technického spracovania návrhu zákona je tento rozdelený do ôsmich novelizačných článkov. Pre úpravu nových sídiel a obvodov okresných súdov je nosnou úpravou novelizácia v čl. VI, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“

Vzhľadom na uvedený nesúlad v nosnej časti novelizácie sa nevieme kvalifikovane vyjadriť, ktorý z návrhov predložených na pripomienkovanie zodpovedá predstave ministerstva spravodlivosti o novej „súdnej mape“. S ohľadom na uvedené žiadame materiály z MPK stiahnuť a prípadne predložiť opätovne na pripomienkovanie zosúladené.

Menej neznamená lepšie

Združenie miest a obcí Slovenska ďalej zdôrazňuje, že navrhovateľ uvádza ako základný účel zákona nasledovné: „Účelom predkladaného návrhu zákona je nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov. Počet okresných súdov sa redukuje zo súčasných 54 na 30 okresných súdov vrátane dvoch mestských súdov.“

Hlavná myšlienka súdnej mapy je postavená na sústredení agend do čo možno najmenšieho počtu súdov. Ako argument je používaný lepší náhodný výber sudcov a väčšia možnosť ich špecializácie. Napriek uvedenému si dovolíme nesúhlasiť s tým, že toto prispeje k väčšej transparentnosti, kvalitnejším rozhodnutiam či k rýchlejším konaniam.

Novely pôsobia zmätočne tak z hľadiska regionálneho rozdelenia kompetencií jednotlivých súdov, ako i z hľadiska rozdelenia jednotlivých agend. Ide o spleť príslušností ta efektívnosť praktickej realizácie. Napríklad obchodnoprávne spory bude podľa súdnej mapy riešiť 8 súdov namiesto pôvodných 54!

Nepracujú s mapami dostupnosti

Navrhovateľ v dôvodovej správe deklaruje, že prihliadal na primeranú fyzickú dostupnosť súdu aj vo vzťahu k chudobnejším skupinám obyvateľov. Samotné adjektívum primeraná je v uvedenom prípade iba slušnejšou a miernejšou náhradou za omnoho zodpovedajúcejšie adjektívum a to zložitá fyzická dostupnosť.

Akoby navrhovateľ ani nepracoval s mapami dostupnosti v rámci jednotlivých regiónov a to najmä dostupnosti spojmi hromadnej dopravy a to o to viac ak sú našim primárnym objektom záujmu najchudobnejší účastníci konaní.

Z máp dostupnosti súdov podľa novej súdnej mapy, ktoré predložila aj sudcovská rada Krajského súdu Trenčín je zrejmé, že okresy, ktoré budú zmenou najviac dotknuté sú najmä tieto: Revúca, Vranov nad Topľou, Stropkov, Gelnica, Veľký Krtíš, Malacky, Myjava, Námestovo, Brezno. Upozorňujeme na to, že dostupnosť pre tieto oblasti je tak nízka, že to v praxi znamená cestovanie 3 a viac hodín do sídla súdu.

Uvedené nepovažujeme za primeranú fyzickú dostupnosť, ale za ťažko dostupný prístup k súdu a to práve v tých oblastiach, ktoré sú dlhodobo zaradené zákonom medzi najmenej rozvinuté regióny a sú podporované štátnymi dotačnými schémami. Ide v tomto prípade o okresy Revúca, Vranov nad Topľou, Gelnica, Stropkov a Veľký Krtíš.

Sťaženie dostupnosti súdov v týchto najmenej rozvinutých oblastiach zásadne prispeje k sťaženiu prístupu práve znevýhodnených obyvateľov k súdnej ochrane. Obdobná situácia je v okresoch Malacky, Myjava a Námestovo, kde oproti predchádzajúcej úprave sa zdvojnásobí časová náročnosť a dostupnosť súdu.

Neakceptovateľná zmena

Spomínané zmeny s najväčšou pravdepodobnosťou povedú k nadväzujúcim reformám v oblasti prokuratúry a polície a teda k ich prirodzenej redukcií tam, kde budú touto reformou zrušené okresné súdy. Ide o neakceptovateľnú zmenu, ktorá prispeje nielen k ťažšej obslužnosti týchto území z hľadiska súdnej exekutívy ale môže viesť i k redukcií bezpečnostných zložiek v týchto oblastiach spojenej s prirodzeným zvýšením kriminality.

Rovnako uvedená reforma povedie k znižovaniu pracovných miest v najmenej rozvinutých regiónoch a to ich presunom do väčších miest. Presun sudcov, úradníkov a obslužného personálu môže pôsobiť ako drobný problém pri realizácií reformy, ale pre najmenej rozvinuté regióny môže predstavovať podstatnú stratu pracovných príležitostí pre vysokokvalifikovaných zamestnancov. S ohľadom na uvedené žiadame materiály z MPK stiahnuť, predložiť návrh, ktorý bude reflektovať zraniteľnosť najmenej rozvinutých regiónov alebo ponechať súčasnú právnu úpravu.

Problém aj v metropolách

Sústredenie rozhodovania na väčších súdoch nenaplní ciele novely a v prípade Bratislavy a Košíc nemá žiadny praktický zmysel, naopak takýto krok spôsobí neprimerané navýšenie kapacít budov, ktoré sú momentálne strategicky rozmiestnené v jednotlivých častiach miest a teraz budú sústredené v menšom počte budov.

V prípade Bratislavy k vecných ako aj územných, ktoré nemajú logický podklad a zakladajú aj dôvodné obavy deklarovalo ministerstvo možnosť vytvorenia mestského súdu v Justičnom paláci, čo považujeme za nerealizovateľné a to nielen z dôvody nedostatočnej kapacity budovy ale i nedostatočnej kapacity infraštruktúry, ako sú napríklad parkovacie miesta.

Takéto presúvanie súdov v rámci mesta bude viesť k zmätku pričom očakávaný výsledok sa nedostaví. Aj s ohľadom na tieto fakty žiadame oba zákony z MPK stiahnuť a ponechať súčasnú právnu úpravu.

ZMOS je skeptický

Vo vzťahu k naplneniu očakávania navrhovateľa smerom k rýchlejším konaniam vyjadrujeme veľký skepticizmus a to najmä vo vzťahu k exekutíve reformy, ktorá bude spojená s niekoľko mesačným ochromením súdov a to či už z personálnych dôvodov alebo z dôvodov fyzického presunu súdov do iných priestorov. Už iba „dobiehanie“ zmeškaného za toto obdobie bude znamenať nie zrýchlenie konaní ale naopak ich prieťahy možno aj o niekoľko rokov.

Koncentráciou konaní na väčších súdoch nikdy nebude naplnená predstava o vyššej kvalite rozhodnutí. Vyššia kvalita rozhodnutí je spojená primárne s osobou sudcu a jeho vzdelávaním, nie s tým na akom veľkom súde bude rozhodovať. ZMOS aj na základe konkrétnych podnetov z prostredia regionálnych združení je presvedčený, že ciele stanovené navrhovateľom sa nedajú vyriešiť presúvaním príslušnosti súdov a presúvaním ich obsadenia. Napriek tomu, že súhlasíme s cieľmi, ktoré reforma sleduje nemôžeme súhlasiť ani so spôsobom akým by sa mali realizovať, nakoľko tento prinesie viac škody ako úžitku a to práve v najzraniteľnejších regiónoch.

Michal Kaliňák,
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS