Skip to content
Menu
Menu

ZMOS skúma realitu vodovodov a kanalizácií v samosprávach

Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa orientuje na problematiku vodovodov a kanalizácií v samosprávach. Cieľom prieskumu je zmapovať reálnu situáciu v mestách a obciach z hľadiska obslužnosti územia s dôrazom na infraštruktúru vodovodov a kanalizácie.

Od tohto reprezentatívneho prieskumu ZMOS očakáva získanie argumentov z hľadiska priamych skúseností samospráv na presadzovanie riešení, ktoré pomôžu odstrániť problémy v mnohých regiónoch, nastaviť parametre kritérií a napokon aj nevyhnutné zmeny na zlepšenie situácie v mimoriadne problematickej oblasti.

ZMOS sa v prieskume primátorov a starostov napríklad pýta na technický stav vodovodov a kanalizácií, ale aj na to, či samosprávy majú nejaký úsek kanalizačnej siete ešte v rozostavanom stave. ZMOS sa tiež zaujíma o to, akým spôsobom obyvatelia, podniky a organizácie na území samospráv, vrátane komunálu, zabezpečujú využitie alebo odvádzanie zrážkovej a spotrebovanej pitnej vody.

Medzi otázkami nechýba ani tá, ktorá sa týka toho z akých finančných zdrojov by podľa mala byť podľa primátorov a starostov podporená výstavby kanalizácie, vodovodov a čističiek odpadových vôd v mestách a obciach.

ZMOS tiež zaujíma v čom vidia štatutárni predstavitelia samospráv najväčšie problémy pri budovaní kanalizácie, vodovodov a čističiek odpadových vôd.

Prieskum  potrvá do 30. novembra 2021 na reprezentatívnej vzorke 600 štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS