Skip to content
Menu
Menu

ZMOS skúma viaceré aspekty rodinného podnikania v mestách a obciach

Prečítať článok

Združenie miest a obcí Slovenska dnešným dňom začína s reprezentatívnym prieskumom, ktorý sa orientuje na viaceré aspekty rodinného podnikania v mestách a obciach. Súčasná situácia poukázala na zraniteľnosť podnikov v mnohých oblastiach podnikania a zároveň odkryla jej negatívny vplyv na miestne ekonomiky a samosprávu.

Dôraz a pozornosť je preto potrebné venovať aj tzv. rodinným podnikom a firmám, ktoré sú dôležitým prvkom miestnej ekonomiky. Aktuálnu dobu je potrebné považovať za príležitosť spolupráce medzi miestnou územnou samosprávou a lokálnymi podnikmi, ktoré vzájomnou spoluprácou môžu naštartovať a podporiť lokálnu produkciu a odbyt a na strane druhej podporiť domácu spotrebu u miestneho obyvateľstva.

Cieľom prieskumu je kvantifikácia postojov štatutárnych predstaviteľov miest a obcí k pozícii rodinných podnikov v komunále, a teda získanie informácií o tom, ako samosprávy vnímajú rodinné podniky, do akej miery sú prínosom pre miestnu produkciu aj lokálnu zamestnanosť a aké vzťahy prevládajú medzi samosprávami a týmto typom podnikateľských subjektov.

Združenie miest a obcí Slovenska sa preto štatutárnych predstaviteľov samospráv bude pýtať napríklad na to v akej oblasti podnikajú rodinné podniky v konkrétnom meste, alebo obci, prípadne čo poskytuje rodinný podnik (podniky) pôsobiaci vo vašej samospráve jej obyvateľom.

Rovnako nás bude zaujímať či je samospráva ochotná poskytnúť podporu rodinným podnikom formou zníženia alebo oslobodenia od dane z nehnuteľností v rámci zákonných možností. Tzv. klaster je inovatívny prvok podpory miestneho / regionálneho rozvoja. Je to geograficky blízka skupina vzájomne prepojených podnikov a súvisiacich inštitúcií v konkrétnom odbore, prepojených spoločnými rysmi.

Geografický rozsah klastra nie je presne určený a môže zodpovedať jednej obci, mestu alebo viacerým obciam a mestám alebo aj niekoľkým štátom. V tejto súvislosti ZMOS zaujíma, či by samospráva podporila vytvorenie klastra pre podniky, vrátane rodinné podniky, na svojom území.

Reprezentatívny prieskum sa už začal dnes a potrvá do 22. októbra 2021 na reprezentatívnej vzorke 600 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS