Skip to content
Menu
Menu

ZMOS upozorňuje na eurofondovú depresiu

Prečítať článok

Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na vicepremiérku Veroniku Remišovú a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. V liste upozorňuje na mimoriadne vážne problémy s končiacim eurofondovým obdobím a rovnako aj s nábehom na nové programové obdobie Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

Združenie miest a obcí Slovenska v liste najskôr konštatuje, že v prostredí miestnej územnej samosprávy cítiť výraznú nervozitu, nedôveru aj negatívny prístup, nakoľko absentuje dostatok informácií, vrátane parametrov nastavenia a vyčlenenia finančných zdrojov. ZMOS sa obáva, aby výsledkom tejto atmosféry nebolo ďalšie sklamanie a skepsa samospráv, ako oprávnených žiadateľov o eurofondy. Z tohto dôvodu ZMOS informoval o viacerých problémoch.

Riešte projekty „na stole“

Aj napriek viditeľnému úsiliu Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktoré oceňujeme, reálne hrozí, že stratégie MAS sa nezrealizujú kvôli časovému sklzu na strane Riadiaceho orgánu, čo je do určitej miery nepríjemná daň za ostatné roky jeho nečinnosti. Zároveň si uvedomujeme, že určitá miera zodpovednosti je aj na pleciach aktérov pôsobiacich v niektorých MAS, aby tieto stratégie zrealizovali.

Povinnosť podať poslednú žiadosť o platbu v projektoch prijímateľov je do júna 2023. Prevádzkové výdavky MAS sú priamo úmerne naviazané na financie realizovaných projekty v rámci MAS, tie boli v plnej výške vyčerpané. Plán financovania realizovaných projektov bol pôvodne nastavený do konca roka 2020, nastal však časový sklz zo strany Riadiaceho orgánu, nepomer medzi čerpaním prevádzkových nákladov a realizovanými projektmi MAS.

ZMOS za najdôležitejšie považuje, aby sa Riadiace orgány zaoberali podanými projektami, ktoré majú „na stole“, stanovením termín pre vydanie rozhodnutia v prípade podaných projektov cez MAS na Pôdohospodársku platobnú agentúru, a na úrovni Riadiaceho orgánu pre IROP posúdiť všetky projekty, ktoré boli doteraz predložené cez MAS, a tu navrhujeme aj prioritizáciu projektov, keďže nás v súčasnosti tlačí napríklad rozširovanie kapacít materských škôl kvôli povinnému predprimárnemu vzdelávaniu od veku 5 roku dieťaťa.

Ďalším riešením je aj čo najviac využiť možnosti riešenia následkov spôsobených pandémiou COVID-19 v rámci implementácie stratégií MAS t. j. využiť v čo najväčšom rozsahu zmiernenie podmienok pre implementáciu týchto stratégií. Takýto krok má oporu aj v Systéme riadenia CLLD, ktorého viaceré aktualizácie radikálne menili podmienky.

Dofinancujte zvýšené náklady

ZMOS zároveň upozornil na potrebu dofinancovania zvýšených nákladov spojených s implementáciou eurofondových projektov spôsobených dlhotrvajúcimi postupmi a procesmi zo strany kompetentných riadiacich a sprostredkovateľských orgánov v trvaní od jedného do troch rokov.

Počas tohto obdobia nastal nárast cien tovarov a služieb, ktorých nárast ovplyvnila nielen inflácia, ale aj dôsledky súčasnej pandemickej situácie spôsobenej covid-19. Z toho dôvodu mestá a obce nie sú schopné implementovať a dokončiť rozbehnuté projekty, ohrozené sú tým regionálne investície, regionálna zamestnanosť, ako aj samotné čerpanie eurofondov. Kompromisné vyriešenie tohto problému pomôže úspešnému čerpaniu eurofondov a naštartuje alebo podporí ekonomiku prostredníctvom verejných investícii na miestnej a regionálnej úrovni.

Neprehľadnosť ubližuje

ZMOS upozornil aj na absentujúcu implementačnú štruktúru v návrhu Partnerskej dohody EŠIF 2021 – 2027, ktorú považuje za nedostatočnú. Súčasný stav nastavovania budúcich eurofondov na regionálnej úrovni je neprehľadný, až miestami chaotický v území, prevláda nielen rýchlosť v nastavovaní eurofondov, ale aj nevedomosť, ktorá môže ohroziť kvalitu budúcich integrovaných projektov, a tým aj efektívnu a účelnú implementáciu integrovanej územnej investície.

ZMOS vychádza zo súčasných postrehov a skúseností súčasného programového obdobia, kde vnímame ako problém v čerpaní eurofondov na regionálnej úrovni: neodbornosť v príprave projektov, ktorá je výsledkom nedostatočnej kvality predkladaných projektov a existencia veľkého počtu štruktúr technickej a koordinačnej podpory v území, ktoré si vyžadujú zosúladenie a integráciu v zmysle „komplexného servisu v eurofondoch na jednom mieste.“

Z toho dôvodu považuje za nevyhnutné budovanie a posilňovanie integrovaných odborných a technických kapacít, nielen na regionálnej, ale aj na sub-regionálnej úrovni.

Nepostačujúce regionálne centrá

ZMOS vníma avizovaný zámer vytvorenia regionálnych centier ministerstva regionálneho rozvoja za nepostačujúci a v predloženom návrhu ho odmieta. Z pohľadu odbornej a technickej podpory štát vytvára ďalšiu štruktúru v území na regionálnej úrovni. ZMOS skôr uprednostňuje zanalyzovanie existujúcich štruktúr, ich využitie na regionálnej a subregionálnej úrovni, a najmä integráciu servisu na „jedno miesto“ pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov o nenávratný finančný príspevok z budúcich eurofondov.

Z pohľadu regionálnych centier v pozícii riadiacich orgánov v území – úlohy súčasných sprostredkovateľských orgánov na VÚC – budú mať význam, pokiaľ budú zárukou operatívnych a administratívne nenáročných implementačných procesov a postupov zo strany riadiaceho orgánu v území.

Združenie miest a obcí Slovenska v zmysle rozhodnutia Rady ZMOS požiadalo vicepremiérku Veroniku Remišovú a ministra Samuela Vlčana o stretnutie k predstaveniu návrhov ucelených riešení, ktoré budú minimalizovať eurofondovú depresiu, ktorá sa postupne stáva súčasťou vnímania investičných a štrukturálnych fondov na lokálnej úrovni.

Michal Kaliňák,
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS