Skip to content
Menu
Menu

Dielo mesiaca september 2022 / Andrej Doboš: Rybičky

1965, litografia, biely papier, 25 x 64 cm, G 416, v ľavo dole: 24/30, v pravo: A. DobošFoto: Stanislav Veselovský, Zbierkový fond KG v Prešove

Andrej Doboš sa narodil v roku 1911 v zemplínskej obci Novosad pri Trebišove do roľníckej rodiny. Už ako 15-ročný absolvoval Súkromnú školu kreslenia a maľby pod vedením prof. Vojtecha Erdélyiho v Užhorode (1926 – 1930). To bol len začiatok získavania vedomostí z oblastí iných kultúr.
Vzdelanie získal nielen na Slovensku a Ukrajine, ale aj v Maďarsku a Česku. Od začiatku bol však spätý s východným Slovenskom, o čom svedčí aj jeho päťdesiatročné pôsobenie v Košiciach, v meste bohatom na spoločenský život v kruhu umelcov. „Žánrové rozpätie Dobošovej tvorby zahŕňa portréty, autoportréty, žánrové zátišia, významná je krajinomaľba, figurálna maľba a od šesťdesiatich rokov aj grafika.“ (Kapsová, 2012, s. 9)

V Dobošovej tvorbe zastáva grafický prejav významné miesto. „Ako tvorbu s najväčším ohlasom ju hodnotili všetci zástupcovia teórie i výtvarnej kritiky, ktorí s umelcom spolupracovali a ktorí sa jeho prácou zaoberali na platforme kurátorskej činnosti, autorstva katalógov alebo ohlasov v odbornej tlači (Jiří Valoch, Tomáš Štrauss, Ľudovít Petránsky, Jana Bodnárová, Gabriela Haščáková-Vizdalová).“ (Kapsová, 2012, s. 169)
Doboš sa intenzívnejšie začal zaoberať grafikou v 60-tych rokoch, jednak pod vplyvom jeho zvýšeného záujmu o experimentovanie v danej oblasti ako aj skúseností získané z ciest po zahraničí (Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Spojené štáty). Dobošov záujem o grafické prevedenie vyústil do prenikania tendencií nielen z grafických médií, ale predovšetkým z maliarskych, ktoré mu boli blízke – informel, akčná maľba, gestická maľba a i.

V zbierkovom fonde Krajskej galérie v Prešove sa od Andreja Doboša nachádza štyridsaťpäť grafických diel od drevorezov až po litografiu. V jednotlivých dielach využíva spontánne gesto, ktoré je v kontraste so surovou grafickou linkou. Litografia Rybičky z roku 1965 sa odlišuje od jeho typicky figurálne ladených motívov so zvýraznenou obsahovou štruktúrou zo 70-tych rokov. Je akýmsi zachytením zážitkov autora a možným vyjadrením toku života.
Autor na zachytenie pohybu rýb využíva pozdĺžny formát ako symbol toku rieky, v ktorom v rámci štylizácie umiestňuje jednotlivé rybičky rôznych tvarov. Ukladaním jednotlivých plôch modeluje tvary týchto malých vodných živočíchov, ktoré v divákovi vytvárajú dojem pohybu aj napriek farebnej redukcii. Vďaka tejto štylizácii Doboš ukázal možnosti práce s geometrickými tvarmi v ríši zvierat. Motív rybičiek však neostáva len v čierno-bielej verzii, ale je posunutý do farebne bohatšieho diela s názvom Farebné rybičky z toho istého roku. Autor tu modeluje obdobný motív, v identickom formáte pomocou farby, čo je dôkazom jeho kontinuálneho pôsobenia na poli maliarskej a grafickej tvorby.

Celoživotná tvorba Andreja Doboša, či už sa jedná o maliarske alebo grafické diela, je bohatá a vyjadruje autorovu chuť tvoriť a objavovať. „Tvorba, ktorá je u Doboša vyvážene rozložená na záujem o maľbu, a súbežne o grafiku, je vo výrazovej i tematickej rovine produktívne profilovaná práve vzájomným ovplyvňovaním týchto médií.“ (Kapsová, 2012, s. 219)

Mgr. Alžbeta Malíková