Skip to content
Menu
Menu

Krajská galéria pripravila na sobotu bohatý program

Už len pár hodín nás delí od udalosti, ktorá doslova zmobilizuje a prepojí celú Európu veľkolepou oslavou kultúry, umenia a histórie. Medzinárodné podujatie nazvané Nuit européenne des musées/Európska noc múzeí a galérií si počas svojej dlhoročnej existencie získalo nielen stabilné miesto v kalendári, ale i pozornosť a záujem ľudí všetkých vekových kategórií. Podujatie sa realizuje pod patronátom Rady Európy a jeho cieľom je „v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu“ (nmag.sk).

Obzrime sa však trochu do minulosti a pripomeňme si o čom informoval enviroportal.sk v roku 2006 s použitím zdroja z MK SR. Už od polovice sedemdesiatych rokov si každoročne 18. mája pracovníci múzeí a galérií v našich „zemepisných šírkach“, teda aj na Slovensku, „ich návštevníci i priaznivci pripomínajú Medzinárodný deň múzeí – Internatioal Museum Day -sviatok všetkých múzejníkov. Medzinárodný deň múzeí prispieva kprezentácii poslania múzeí ako inštitúcií, ktoré slúžia verejnosti a v jej záujme zhromažďujú a chránia dedičstvo minulosti. Medzinárodný deň múzeí sa pripomína od roku 1977. Vtedy na generálnej konferencii Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve a Leningrade podporilo prijatie rezolúcie o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí 108 národných komitétov.

Cieľom Medzinárodného dňa múzeí je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, preto je tento deň spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzeá nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva – hmotných dokladov, zbierkových predmetov – muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odbornom i vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosti.

Aktivity spojené s Medzinárodným dňom múzeí sú orientované na prezentáciu takých činností múzea, ktoré zostávajú pred návštevníkom inokedy skryté – napr. postupy pri konzervovaní, reštaurovaní a ošetrovaní múzejných zbierkových predmetov. Múzejníci, kurátori zbierok, ponúkajú bezplatne svoje odborné rady pri určovaní a ohodnocovaní umeleckých diel, starožitností, nerastov a minerálov, liečivých rastlín,…

Múzeá na Slovensku si takisto pripomínajú tohtoročný Medzinárodný deň múzeí. Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je spojený s Medzinárodným dňom pamiatok a historických sídiel (18. apríl) do Mesiaca kultúrneho dedičstva (18. apríl – 18. máj) v rámci kampane Európa – spoločné dedičstvo. Už od prvých májových dní sa začínajú v múzeách akcie pripravené k Medzinárodnému dňu múzeí – vernisáže, besedy, koncerty, dni remesiel a iné netradičné akcie.

Medzinárodná rada múzeí (International Council od Museums – Medzinárodný komitét múzeí) je mimovládna organizácia, pôsobiaca pod patronátom UNESCO so sídlom v Paríži. Vznikla roku 1947 s cieľom posilňovať regionálnu spoluprácu múzeí, podporovať profesionálnu výchovu múzejníkov, presadzovať uvádzanie profesionálnej etiky do praxe múzeí, bojovať proti nelegálnemu vývozu kultúrnych statkov a ochraňovať svetové kultúrne a prírodné dedičstvo s cieľom iniciovať aj prípravu medzinárodných dohovorov, ktoré prispejú k ochrane a záchrane kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzeách.“

Do osláv Medzinárodného dňa múzeí a galérií sa pravidelne 18. mája zapájala aj Krajská galéria v Prešove, organizovaním rôznych kultúrnych aktivít (prednášky, besedy, výlety za historickými pamiatkami) a výstav, bezplatným vstupom pre všetkých návštevníkov, poskytovaním poradenských služieb v oblasti reštaurovania a hodnotenia umeleckých diel, ktoré boli adresované nielen školám, členom Klubu priateľov KG, ale najmä širokej verejnosti. Vstupom Slovenska do EÚ v roku 2003 sa aj nové kultúrne aktivity a záujmy prezentácie európskeho kultúrneho dedičstva začali presadzovať aj na našom území a aplikovať v praxi. Výsledkom je 18. ročník podujatia Európska noc múzeí a galérií (La Nuit européenne des musées), ktorá sa uskutoční v sobotu 14. mája 2022.

V Krajskej galérii sa prvý ročník „Noc v galérii“ uskutočnil v roku 2007 v termíne 18.5.-19.5. a prioritne bol určený deťom. Hlavnou témou bolo „Hľadanie krajiny Galiterra s jej pokladmi“. Fakt, že podujatie priláka tak veľa zvedavcov a záujemcov, ktorí sa hravou, ale i poučnou formou budú podieľať na objavovaní pokladov galérie, zaskočil i organizátorov. Za úspechom podujatia stálo aj to, že deti si mohli bez prítomnosti rodičov precítiť atmosféru galerijných priestorov a prežiť dobrodružstvo v spoločnosti nových kamarátov a umeleckých diel aj pod rúškom májovej noci.

Aby sa zvýšila atraktivita podujatia a aby sa naplnil aj význam slova Noc, vedenie galérie v spolupráci s hlavnou koordinátorkou akcie Mgr. Dadou Skopárovou rozhodli, že deťom umožnia v priestoroch galérie aj prespať. Akcia, ktorej výsledkom boli silné emócie, zážitky a ráno i trochu unavené tváre detí či dospelých splnila svoj cieľ. Dodnes v spomienkach zamestnancov galérie a možno aj zúčastnených detí, ostáva živá a nesie si punc výnimočnosti a jedinečnosti.

Posledné roky poznačené rôznymi obmedzeniami, si aj v galérii vyžiadali nové prístupy, riešenia a inovácie. V roku 2020, aby KG neprerušila kontinuitu tradície organizovania Noci múzeí a galérií, preniesla jej obsah priamo do domácnosti verejnosti prostredníctvom virtuálnych prehliadok aktuálnych výstav doplnených sprievodným slovom kurátora.

V minulom roku, napriek prísnym hygienickým opatreniam, uskutočnila aspoň viaceré organizované vstupy v sprievode odborných pracovníkov a kurátorov výstav, aby si po dlhých mesiacoch nútenej izolácie mohli priaznivci umenia a galérie vychutnať osobné stretnutie s umením a prezrieť si aj zrekonštruované priestory galérie.

Aký program čaká na návštevníkov Krajskej galérie už najbližšiu sobotu? Prehliadky so sprievodom, zábavné prehliadky s poučením, workshopy pre deti i dospelých, premietania, živé divadelné vystúpenia…. jednoducho paletu možností ako a kde stráviť príjemný deň s rodinou. Podrobný program aj s časovým rozvrhom záujemcovia nájdu na webovej stránke galérie alebo facebooku galérie. “Tento zážitok nám dáva príležitosť bez ohľadu na to, aké miesto si vyberiete, ponoriť sa do jedinečného vesmíru múzea, galérie či iného kultúrnej inštitúcie, často plného prekvapení a niekedy aj mágie. Za súmraku sa môžeme ponoriť do nevšednej atmosféry múzea, poprechádzať sa chodbami, galérie a obdivovať diela v jedinečnej a originálnej atmosfére“ (nmag.sk).

 Mgr. A. Derfiňáková