Skip to content
Menu
Menu

Ďalšie kroky k bezpečnejšiemu prostrediu na prešovských školách

Prečítať článok

Mesto Prešov podniká ďalšie kroky k tomu, aby sa žiaci prešovských škôl učili v bezpečnejšom prostredí. Jedným z nich je séria školení, ktorých sa zúčastňuje vyše 60 odborníkov zo školského prostredia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.Vytváranie bezpečného školského prostredia a prevencia nežiadúceho správania na školách je dlhodobou prioritou mesta Prešov, ktoré na týchto cieľoch spolupracuje s organizáciou UNICEF a tiež odborníkmi a partnermi z regiónu venujúcim sa tejto oblasti. Ďalším z krokov k bezpečnejšiemu prostrediu na školách je aj séria školení pod taktovkou IPčka – KÁČKO Prešov. Účastníkmi je vyše šesť desiatok odborníkov zo školského prostredia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.Obsah štyroch samostatných školení na pôde Mestského úradu v Prešove je zameraný na prácu so žiakmi a mládežou, na zvládanie náročných situácií, prevenciu nežiaduceho správania sa na školách a vytváranie bezpečného prostredia pre všetkých, bez ohľadu na „inakosť“. Účastníkmi je vyše šesťdesiat zamestnancov z dvanástich prešovských základných škôl. Nadobudnuté informácie, príklady dobrej praxe, skúsenosti či odporúčania prispejú k dlhodobému cieľu, a to napomôcť k pozitívnej a podpornej klíme na školách. Súčasťou aktivít je vytvárať priaznivú atmosféru, ktorá bude spolu s výchovno-vzdelávacím procesom rozvíjať deti a žiakov po vedomostnej i osobnostnej stránke.Odborné semináre viedli odborníčky z tímu prešovského Káčka, ktoré je súčasťou OZ IPčko. Témy boli prispôsobené aktuálnym témam a výzvam v školskom prostredí, ako poskytovanie pomoci pri zvládaní emocionálne náročných situácií, zvládanie stresu a úzkosti, fenoménu kybergroomingu či radikalizácii mladých ľudí.Séria odborných školení vyplýva z partnerstva mesta Prešov a organizácie UNICEF, ktorá nadväzuje na ďalšie aktivity a podujatia pod gesciou oddelenia školstva, mládeže a školského úradu MsÚ v Prešove. Zamerané sú na podporu školského prostredia a prevenciu nežiadúceho správania sa žiakov a mladých ľudí.Zdroj: www.skolskyurad.presov.sk