Skip to content
Menu
Menu

FINANCOVANIE KOMUNÁLU JE NASTAVENÉ NA ZMENY

Prečítať článok

Združenie miest a obcí Slovenska sa pýtalo starostov a primátorov na financovanie komunálu. Postoje starostov a primátorov reflektujú na potrebné zmeny. 

Terajší systém vyhovuje

Starostovia a primátori zaradení do prieskumu ZMOS okrem iného odpovedali na otázku: „Aký je podľa Vás súčasný systém financovania samosprávy prostredníctvom výnosu z dane z príjmu fyzických osôb?“ Úplne, alebo čiastočne vyhovujúci je pre 76,8 % opýtaných. Za nevyhovujúci ho považuje 11,2% respondentov a rovných 12 % sa nevedelo vyjadriť.

Vidíme ďalšie príležitosti 

Rozšírenie príjmov samospráv o podiel z výnosu dane z príjmu právnických osôb považuje 31,9 % respondentov za nevyhnutný a ďalších 54,5 % to považuje za vhodnú úvahu. Inými slovami 86,4 % starostov a primátorov odpovedajúcich v prieskume je naklonené rozšíreniu príjmov samospráv o podiel z tejto dane. Túto úvahu považuje na nepodstatnú a zbytočnú 2,8 % a zvyšných 10,8 % sa nevedelo k téme vyjadriť. Starostovia a primátori preto vo vzťahu k podielu z výnosu dane z príjmu právnických osôb vidia ďalšie možnosť finančného posilnenia komunálu.

Digitálna daň ako téma blízkej budúcnosti

Štáty v krajinách Európskej únie stále viac orientujú svoju pozornosť na tzv. digitálnu daň, čo je vzhľadom na informatizáciu a digitalizáciu užitočné východisko. V tejto súvislosti sme sa štatutárov samospráv pýtali na ich postoj k digitálnej dani. Požiadali sme ich o priradenie svojho postoja k téze: Považujete možnosť financovať činnosť samosprávy aj prostredníctvom výnosu dane z príjmu právnických osôb za: vhodnú úvahu (odpovedalo 38,4 %), nevyhnutnú (uviedlo 7,6 %), o digitálnej dani nemám potrebné informácie (konštatovalo 34,7%), neviem sa vyjadriť (odpoveď 17,6 %), nepodstatná a zbytočná ( postoj 1,7 %).

Máte zavedený poplatok za rozvoj?

Na veľmi konkrétnu otázku reagovalo 62,3 % respondentov postojom – nemáme, a ani neuvažujeme nad jeho zavedením. Celkovo 23,8 % starostov a primátorov sa vyjadrilo, že poplatok za rozvoj nemajú zavedení, ale uvažujú o tom. Poplatok je súčasťou príjmových možností samospráv podľa 7,7 % opýtaných s tým, že buď je zavedený pre celú samosprávu, alebo na časti jej územia. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 6,1 % respondentov.

Prieskum zameraný aj na tieto otázky realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 2. marca 2020 do 10. apríla 2020 na vzorke 466 respondentov.  Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.  Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny. Tieto a ďalšie dáta získané z prieskumu budú zároveň využité pre pripravovanú analytickú štúdiu ZMOS, ktorá sleduje alternatívne financovanie municipálneho rozvoja a je realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Foto: archív MK, e-polis.cz