Skip to content
Menu
Menu

KEĎ ROZHODUJE VÄČŠINA, NEMUSÍ TO VYHOVOVAŤ KAŽDÉMU SPOR VYVOLALA VÝŠKA ODMENY PRE ZÁSTUPCOV VLASTNÍKOV BYTOV NA VOLGOGRADSKEJ ULICI

Prečítať článok

Do redakcie Prešovského večerníka nám prišlo niekoľko nespokojných podnetov od obyvateľov Volgogradskej ulice č. 54 – 64 k priebehu a výsledkom hlasovania o výške odmeny pre zástupcu vlastníkov bytov v tomto bytovom dome. Má ísť o odmenu 576 eur ročne. Niektorí spochybňujú spôsob hlasovania aj jeho výsledky.
Bytová samospráva tentoraz neriešila hlasovanie zvolaním schôdze, ale formou anketového lístka. Zdôvodnili to tak, že na schôdze spravidla prichádza málo ľudí. Nespokojní obyvatelia bytového domu spochybňujú aj anketovú otázku pre písomné hlasovanie. Podľa nich bola nejasná a zavádzajúca. Znela takto: „Súhlasíte s tým, aby boli zvoleným zástupcom vlastníkov bytov preplácané náklady zástupcu vlastníkov ročne vo výške 576 eur/rok/vchod, pričom náklady vlastníkov bytov spojené s použitím telefónu, internetu, kancelárskych potrieb a nákup pohonných hmôt budú preplatené na základe faktúr a pokladničných blokov?“ Podľa nich mala otázka znieť inak. Napríklad: „Súhlasíte s tým, aby doterajšia odmena vo výške povedzme 300 eur bola zvýšená na 576 eur?“ formulovala otázku 75-ročná obyvateľka bytového domu. Podľa nej by bola takto zrozumiteľnejšia. Viacerí však tvrdia, že navrhovaná suma je o 100 % vyššia, ako v predchádzajúcich rokoch, čo je vzhľadom na to, že v dome žije viac dôchodcov, nezamestnaných, aj slabo zarábajúcich ľudí, neprijateľné. Nie je im jasné ani to, ako budú preplácané faktúry a bločky za internet, pohonné hmoty a podobne. Niektorí sú zásadne proti tomu, aby sa tieto výdavky preplácali.
Namietajú spôsob hlasovania
Nepáči sa im ani spôsob realizácie hlasovania. Vraj sa odohral tak, že zástupcovia chodili od dverí k dverám s presvedčovaním, že je to nariadenie Spravbytkomfortu, o čom svedčí pečiatka a podpis úradnej osoby na oznámení. „Domových schôdzí z tohto bytového domu sa zúčastňuje 20-30 vlastníkov z 96, čo je žalostne málo. Keby sa ich zúčastňovali, mali by dostatočný prehľad o fungovaní domu, a tým aj dostatok informácií,“ reagoval na ich výhrady riaditeľ úseku Facility manažmentu spoločnosti Spravybytkomfort, a. s. Alfréd Leintner. „Písomné hlasovanie bolo vyhlásené na základe návrhu všetkých zástupcov vlastníkov bytov, každý vchod má svojho zástupcu vlastníkov a účelom bolo zjednotenie preplácania nákladov, ktoré zástupcovia vynakladajú na výkon funkcie zástupcu vlastníkov. V minulosti, ako sa striedali zástupcovia, mali schválené rôzne výšky preplácania nákladov, alebo žiadne a oni to chceli zjednotiť. Sami navrhli, aby tá výška bola 3 eurá na byt mesačne,“ vysvetlil okolnosti Leitner. Dodal, že v pozícii správcu bytového domu nemali dôvod nevyhovieť požiadavke. Trvali len na tom, že v písomnom hlasovaní návrh musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov. Iba tak môže byť zástupcom vyplácaná uvedená suma.
Manipulácia s číslami?
Inému obyvateľovi nesedí vyhodnotenie hlasovania. Hovorí dokonca o manipulácii s číslami. Tvrdí, že z 96 vlastníkov súhlasilo 63, nesúhlasili 4, čo je 67. Ďalších 29 sa však nevyjadrilo, čo je asi tretina. Mrzí ho, že organizátorom hlasovania stačí, že nadpolovičná väčšina povedala áno, ale o osudy ľudí, medzi ktorými sú osamelé vdovy, invalidi a dôchodcovia sa nikto nezaujíma.
„Písomné hlasovanie bolo riadne vyhlásené a vykonané v súlade so zákonom č.182/1993 Z. Z o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov. Otázka bola jasne formulovaná s informáciami, aby sa vlastníci mohli slobodne rozhodnúť ako budú hlasovať. Zvolení overovatelia boli poučení a inštruovaní o spôsobe vykonania písomného hlasovania. Po predložení dokumentov o výsledku hlasovania sme nezistili žiadne nedostatky. Hlasovania sa zúčastnilo 67 vlastníkov, z ktorých 63 boli za, 4 hlasovali proti, 29 vlastníkov sa hlasovania nezúčastnilo, na čo majú právo a nikto ich nemôže donútiť, aby hlasovali. Takže s otázkou v písomnom hlasovaní súhlasilo 65,6 % všetkých vlastníkov bytov, čo je nadpolovičná väčšina. V zmysle zákona sa prehlasovaný vlastník má právo obrátiť do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, pokiaľ sa mu zdá, že hlasovanie nebolo v poriadku,“ oponoval Alfréd Leintner.
Ako budú preplácať faktúry?
„Zásadne nesúhlasím, aby boli zástupcom vlastníkov bytov preplácané pohonné hmoty a internet,“ napísal nám jeden z nespokojných vlastníkov bytov. Pre iných bolo nejasné, ako budú faktúry preplácané. „Čo sa týka preplácania nákladov, každé čerpanie prostriedkov je dokladované buď faktúrou, napr. telefón, internet, alebo pokladničným blokom, napr. pohonné hmoty, kancelárske potreby, ale maximálne do odsúhlasenej sumy za rok,“ konkretizoval postupLeintner.
Anna Košuthová
Foto: www