Skip to content
Menu
Menu

Budúci stredoškoláci si môžu vybrať aj tri experimentálne odbory

Prečítať článok

(ako) – Prešovská župa na stredných školách v svojej pôsobnosti zavedie v školskom roku 2021/2022 novinku. Reagujúc na potreby trhu práce experimentálne otvoria tri nové odbory. Konkrétne odbor technik spracovania plastov, operátor spracovania plastov či technik pre chemický a farmaceutický priemysel.

Pôjde o experimentálne overovanie nových učebných a študijných odborov v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a rezortu školstva. Neskôr budú zaradené do siete odborov pre celé Slovensko.

Na ktorých školách otvoria nové odbory?

Na SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku pripravujú experimentálne overovanie v 4-ročnom študijnom odbore technik spracovania plastov a  3-ročnom učebnom odbore operátor spracovania plastov a to pre 19 uchádzačov. Zaradením odborov do vyučovacieho procesu škola reaguje na zvyšujúci dopyt firiem po kvalifikovanej pracovnej sile pripravenej pracovať v plastikárskom priemysle, resp. pri obsluhe vstrekovacích strojov či pri ich nastavovaní, ako aj nastavovaní robotov.

SOŠ polytechnická J. A. Baťu vo Svite ponúkne 4-ročný študijný odbor technik pre chemický a farmaceutický priemysel. Jeho absolvent bude schopný samostatne vykonávať činnosti spojené s uskutočňovaním fyzikálno-chemických a biotechnologických dejov v prevádzkach i laboratóriách a realizovať presnejšie rozbory surovín, materiálov, výrobkov či ukazovateľov životného prostredia.

Rastie záujem o strojárstvo a zdravotnícke školy

V súčasnosti kraj zaznamenáva rastúci trend záujmu v prípade štúdia  na školách so strojárskym zameraním či v oblasti  informačno-komunikačných technológií. Najžiadanejšími študijnými odbormi ostávajú gymnázium, informačné a sieťové technológie, elektrotechnika či programátor obrábacích a zváracích strojov, ako aj praktická sestra.

„Župa koordinuje prijímanie na stredné školy v spolupráci so stavovskými organizáciami zamestnávateľov, ministerstvami, štátnymi orgánmi, ako aj zriaďovateľmi súkromných a cirkevných škôl. Vychádza pritom z potrieb trhu práce v jednotlivých oblastiach ekonomiky povedal župan Milan Majerský.

Na stredných školách sú učebné alebo študijné odbory, ktoré sa zdajú byť lukratívne, ale ich absolventi majú minimálne uplatnenie. Na druhej strane sú odbory, ktorých potreba je vysoko aktuálna a majú dlhodobú perspektívu. Kompetentní s preto snažia nájsť v ponuke vzdelávania rovnováhu.

„Oproti minulému školskému roku sa na školský rok 2021/2022 navýšil počet miest v prijímacom konaní pre zdravotnícke školy, a to o vyše 19 percent. Navýšenie je výsledkom tlaku stavovských organizácií a samotných samosprávnych krajov, ktoré si uvedomujú potrebu stredoškolsky vzdelaného zdravotníckeho personálu. V dohodovacom konaní s ministerstvom školstva sa nám podarilo navýšiť počty žiakov v týchto dôležitých odboroch po tretíkrát za sebou,“ dodal Milan Majerský

Pripomíname, že termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája), v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája). Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok je naplánované v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (podľa potreby aj 13. a 14. mája).