Skip to content
Menu
Menu

Cestné spojenie medzi Prešovským krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny prešlo modernizáciou

Cesta druhej triedy II/558 medzi obcami Stakčín a Ulič, ktorá tvorí významné napojenie obcí na okresné mesto Snina a zároveň je vstupom do Národného parku Poloniny, prešla rekonštrukciou. Úpravami tejto vozovky došlo aj k zlepšeniu cestného nepriameho napojenia na nadradenú infraštruktúru – cestu prvej triedy I/74, ktorá je tiež koridorom medzinárodných cestných ťahov E58. Stavebné práce za 2 milióny eur pre Prešovský samosprávny kraj realizovala spoločnosť EUROVIA SK.

„Rekonštrukciou prešli úseky Príslop a Ulič, ako aj dva mostné objekty. Celkový rozsah prác zahŕňal obnovu krytu vozovky s plochou viac ako 55-tisíc m² a realizáciu novej konštrukcie vozovky o výmere  viac ako 2 600 m². Ďalej sa osadili nové zvodidlá v celkovej dĺžke viac ako 2 600 m, vymenili sa mostné zábradlia  v dĺžke 14 m a obnovilo sa 36 ks priepustov. Celková dĺžka zosilnenej vozovky je viac ako 8 730 m, odvodnenie komunikácie je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. Stavba si nevyžadovala preložky či úpravy inžinierskych sietí,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Rekonštrukcia cesty zahŕňala okrem odstránenia nerovností, položenia nového asfaltového krytu v dvoch vrstvách či osadenia nových zvodidiel aj zhotovenie a stabilizáciu nových krajníc, realizáciu vodorovného i zvislého dopravného značenia a komplexnú rekonštrukciu existujúcich priepustov.

Stavebné práce zahŕňali aj obnovu dvoch mostných objektov. Most, ktorý bol vybudovaný v roku 1970 a prevádza cestu II/558 ponad neupravené koryto rieky Cirocha a tiež most z roku 1954, ktorý prevádza cestu II/558 ponad neupravené koryto rieky Ulička, si vyžadovali stavebnú úpravu v dvoch etapách. Na mostoch sa odstránil existujúci mostný zvršok vrátane betónu na nosníkoch, zriadili sa spriahovacie dosky a vybudovali sa mostné príslušenstvá. Na pohľadových plochách spodných stavieb sa uskutočnila sanácia a upravilo sa aj okolie mostných objektov.

Na postup stavebných prác boli kladené mimoriadne požiadavky. Tie vyplývali najmä z faktov, že komunikácia bola budovaná za prevádzky. Bolo potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku verejnej dopravy a tiež prevádzku stavebných strojov, mechanizmov a nákladnej dopravy pre rekonštrukčné práce. Navyše bolo potrebné zabezpečiť ochranu podzemných a povrchových vôd.

Nedostatky pôvodnej vozovky znižovali funkčnosť cestnej premávky a cesta bola pre existujúce dopravné zaťaženie nevyhovujúca. Na úsekoch bol kryt vozovky čiastočne rozpadnutý, nachádzali sa na nej výtlky, mozaikové trhliny ako aj vypraný povrch krytu.

Cieľom prác bolo najmä predĺženie životnosti cestnej komunikácie, zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy vďaka zlepšeniu jazdných vlastností vozovky, skvalitnenie dopravného prepojenia medzi obcami, zvýšenie dopravnej obslužnosti územia, zlepšenie možnosti prístupu za prácou a vybavenosti dotknutých obcí ako aj pohodlie cestovania účastníkov cestnej dopravy.