Skip to content
Menu
Menu

Dotácie na obstaranie nájomného bytu sa zvýšia

Ministerstvo dopravy a výstavby SR reaguje na rastúce ceny stavebných prác a materiálov zvýšením obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov. Cieľom je zabezpečiť výstavbu nových nájomných bytov a pokračovať v rozbehnutých projektoch.

Rezort dopravy pripravil novelu vyhlášky, ktorá zvyšuje limity dotácií na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania. Vyššia dotácia bude aj na obstaranie nájomného bytu v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou alebo je zapísaná v Zozname svetového dedičstva.

„Ministerstvo dopravy už minulý rok pristúpilo k navýšeniu limitov obstarávacích nákladov, ktoré súviseli s rastúcimi cenami stavebných výrobkov, materiálov a prác. Na rast cien sa snažíme pružne reagovať, práve vďaka tejto vyhláške bude možné žiadať o navýšenie dotácie na obstaranie nájomného bytu, či technickej vybavenosti. Veríme, že takto pomôžeme pokryť zvýšené náklady spojené s výstavbou,“ priblížila štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková.

Nové limity budú platiť pre nové žiadosti podané v roku 2023, ale aj pre už uzatvorené zmluvy o poskytnutí dotácie. Žiadateľ však musí preukázať, že sa počas výstavby zvýšili ceny stavebných materiálov, výrobkov a prác. Nové limity sú účinné už od 15.7.2022.

Pri zvýšených obstarávacích nákladoch stavieb si samospráva môže zabezpečiť dofinancovanie z vlastných zdrojov alebo požiadať o zvýšenie úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania.

Nová vyhláška upravuje aj jeden z parametrov pre stanovenie výšky obstarávacieho nákladu. Ak sa obstaráva nájomný byt v meste nad 10 000 obyvateľov, v závislosti od lokality, je limit výšky obstarávacieho nákladu určený pre pásmo, ktoré bolo doteraz stanovené len pre krajské mesto a obec priamo susediacu s krajským mestom.

Zdroj: MDaV SR