Skip to content
Menu
Menu

Fakulta zdravotníckych odborov získala lepšie podmienky

Prečítať článok

Na Fakulte zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove dnes slávnostne otvorili nové priestory vytvorené v podkrovnej časti existujúcej budovy fakulty. V rámci nich vznikli dve odborné učebne, jedna poslucháreň, 12 pracovní, kuchynka a hygienické zariadenie pre pedagógov.

Na Fakulte zdravotníckych odborov aktuálne študuje bezmála 1 250 študentov, pričom o štúdium na fakulte je dlhodobo vysoký záujem. V ostatnom roku totiž fakulta reaguje na zvýšenú spoločenskú potrebu vzdelávania študentov v zdravotníckych študijných programoch, predovšetkým v odbore ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť či fyzioterapia tým, že zvyšuje počet prijatých študentov.

Podľa zistených údajov je FZO v pomere počtu záujemcov na jedno plánované miesto v dennej forme štúdia spomedzi všetkých fakúlt, ktoré vzdelávajú budúcich zdravotníkov, na druhom mieste na Slovensku. Z kapacitných dôvodov však fakulta nemôže uspokojiť nielen tento zvýšený záujem, ale zároveň ani riešiť rastúcu spoločenská potrebu po takýchto absolventoch.

„Fakulta zdravotníckych odborov je v súčasnosti najžiadanejšou fakultou našej univerzity, preto sme radi, že sa nám podarilo zvýšili jej priestorové kapacity,“ uviedol na otvorení Peter Kónya, rektor univerzity. Zároveň dodal, že areál fakulty má potenciál aj na prípadnú ďalšiu prístavbu či vybudovanie novej budovy, preto univerzita dlhodobo hľadá možnosti ako tento potenciál využiť. „Som veľmi vďačná za svoje kolegyne a kolegov, ale najmä za študentov, ktorí konečne dostali priestor hoden vzdelávania v 21. storočí, pretože aj priestor a pracovné prostredie vychováva,“ vyzdvihla dekanka fakulty Štefánia Andraščíková.

Realizácia rekonštrukcie podkrovných priestorov objektu FZO na Partizánskej ulici významne prispela k riešeniu dlhodobo priestorovej poddimenzovanosti fakulty. „Rekonštrukciou podkrovia sa vytvorili nové priestory s mikroklimatickým a technickým štandardom potrebným na kvalitnú prevádzku vysokoškolského štúdia. Vznikli tu dve odborné učebne, jedna poslucháreň študentov, 12 pracovní, kuchynka a hygienické zariadenie,“ priblížila Darina Gajdárová, investičná technička PU.

Stavebné úpravy si vyžiadali výmenu strechy, tá nová je riešená z betónových škridiel a je zateplená. Novým prvkom sú vikiere s oknami, ktoré slúžia na presvetlenie priestorov v podkroví. V rámci rekonštrukcie boli vytvorené aj dve odborné učebne, a to pre študijný program pôrodná asistencia, ktorá je vo finálnej fáze prípravy na výučbu.

„Ďalším krokom bude zariadenie odbornej učebne pre urgentnú zdravotnú starostlivosť, teda pre záchranárov. Našou víziou je vytvoriť maketu vnútorného zariadenia sanitky rýchlej zdravotnej pomoci. Chceme totiž vyučovať študentov v reálnych zručnostiach, keď prejdú do naozajstnej sanitky, aby vedeli čo majú robiť, kam sa majú postaviť a čo majú použiť, lebo aj o tom je prepájanie teórie s praxou,“ ozrejmila dekanka.

V základnom odbornom vybavení výučba v tejto učebni začne už v septembri nového akademického roka. Celková cena rekonštrukcie je 560 000 eur, z toho 300 000 eur predstavuje kapitálová dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zvyšných 260 000 eur tvoria vlastné zdroje univerzity. Predpokladaný náklad na zariadenie učební a miestností je 100 000 €, ktoré sú postupne hradené z vlastných zdrojov fakulty.

Anna Polačková
Foto: PU