Skip to content
Menu
Menu

Hornozemplínska knižnica získala Nórsky grant na podporu rómskych detí a mládeže

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala takmer 595-tisíc eur z Finančného mechanizmu EHP a Nórskych grantov. Financie využije na zlepšenie podmienok detí a mládeže z marginalizovaných skupín regiónu a ich začlenenie do spoločnosti. Zameria sa pritom na vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a nediskrimináciu.

Krajskí poslanci schválili na svojom augustovom (30.8.) zasadnutí realizáciu projektu pre Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou s názvom Multifunkčné centrum 4.0. Celkové náklady projektu predstavujú takmer 595-tisíc eur, financovaný bude Finančného mechanizmu EHP a Nórskych grantov.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance detí a mládeže uspieť v živote a v spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne
ovplyvnia ich osobnostný rozvoj. Projekt sa sústreďuje na zraniteľné deti a mládež zo sociálne a hospodársky znevýhodneného prostredia vo Vranovskom okrese, kde žije takmer 25% Rómov.

Projekt je zameraný na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v štyroch oblastiach, a to vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a nediskriminácie. Mnohé aktivity budú realizované ako prelínacie aktivity medzi Rómami a nerómami na zabezpečenie inklúzie Rómov a odstraňovanie predsudkov voči nim.

Multifunkčné centrum bude fungovať ako komplexná štruktúra šiestich centier pracujúcich s
deťmi a mládežou zapojených do tohto projektu. Centrá sa vytvoria v Centre voľného času v Nižnom Hrabovci, Základnej škole v Čaklove, Obecnej knižnici v Dlhom Klčove, Obecnej knižnici v Banskom a Komunitnom centre v Hencovciach v spolupráci s dvoma terénnymi sociálnymi pracovníkmi.

V rámci projektového zámeru sa zrealizujú jazykové kurzy, príprava na pracovný pohovor, kurz využívania informačných technológií v zamestnaní, literárne festivaly, workshopy či semináre. Aktivity budú tiež zamerané na prevenciu závislostí u detí a mládeže, zdravú výživu, ale aj športovú činnosť. Súčasťou aktivít v oblasti nediskriminácie bude program Krotitelia displejov, cyklus kultúrnych podujatí Kultúra a umenie bez diskriminácie, semináre STOP šikane. Projektový zámer by sa mal realizovať od januára budúceho roka do apríla roku 2024.

Zdroj: PSK