Skip to content
Menu
Menu

Inštitút Slovakistiky a Mediálnych štúdií PU má dvoch nových profesorov

Na Slovensku pribudlo 30 nových profesorov, dvaja z nich sú z Prešovskej univerzity v Prešove (PU). Prof. Martina Ivanová si prevzala menovací dekrét v odbore slovenský jazyk a literatúra, za profesora v odbore všeobecná jazykoveda bol vymenovaný Juraj Rusnák.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala 16. novembra nových vysokoškolských profesorov a profesoriek. Vo svojom príhovore zdôraznila, že povolanie učiteľa a vysokoškolského pedagóga nie je iba zamestnaním, ale je aj verejnou službou. „Ak chceme, aby sme z našej mladej vysokoškolskej generácie dostali to najlepšie, čo v nej je, vaše nároky na ňu musia byť primerane vysoké. Ako nositelia najvyššej akademickej hodnosti môžete ovplyvniť to, či diplomové práce budú spĺňať stanovené odborné kritériá a nestanú sa len ľahkou cestou k titulu,“ uviedla hlava štátu.

Z Prešovskej univerzity boli za vysokoškolských profesorov vymenovaní prof. Martina Ivanová, pôsobiaca na Katedre slovenského jazyka, a prof. Juraj Rusnák z Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU.

„Akademické vzdelávanie je vo svojej najhlbšej podstate naplnením antického ideálu „gnothi seauton“ (poznaj sám seba). Tým sa nepopierajú očakávania, ktoré má od vysokoškolských absolventov a absolventiek spoločnosť a trh práce. Práve naopak. Najužitočnejšou reformou vysokoškolského vzdelávania bol a zostáva rozvoj kreatívneho a kritického spôsobu myslenia a flexibilného prístupu k riešeniu problémov v rámci odboru a odmietnutie netvorivého preberania cudzích myšlienok, zdokonaľovanie argumentačných zručností a schopnosti viesť dialóg v národnom aj nadnárodnom kontexte bez ignorovania názorových oponentov, konzekventný prístup k práci bez pohodlného prispôsobovania sa formálnym, kvantitatívne zúženým kritériám. V tomto ohľade môže každý začať reformovať sám seba. Vyučujúci aj študent,“ povedala novovymenovaná profesorka Ivanová, ktorá je absolventkou FF PU v odbore slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra.

Ako vysokoškolská pedagogička zabezpečuje výučbu predmetov morfológia slovenského jazyka, syntax slovenského jazyka, korpusová a kognitívna lingvistika. V rokoch 2008 – 2010 pôsobila ako šéfredaktorka univerzitného časopisu Prešovskej univerzity Na PUlze. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na oblasť slovenskej gramatiky, morfematiky, lexikografie, kognitívnej a korpusovej lingvistiky a výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. Profesorka Ivanová je autorkou 15 monografických prác, v ktorých sa venuje otázkam modálnosti, valencie, morfematiky, kognitívnej gramatiky a syntaxe súčasnej slovenčiny. V rokoch 2016 – 2019 pôsobila na Varšavskej univerzite vo Varšave ako lektorka slovenského jazyka a kultúry. Aktuálne pôsobí aj ako vedecká redaktorka Slovníka súčasného slovenského jazyka.

„Byť súčasťou akademickej komunity je pre mňa celoživotným dobrodružstvom: dobrodružstvom vedeckého poznania, dobrodružstvom slobodného života s ľuďmi, ktorých si vážim, a dobrodružstvom radosti z poznania, že učitelia a študenti sú v tomto akademickom putovaní stále spolu,“ vyzdvihol profesor Juraj Rusnák, ktorý vedie prednášky a cvičenia na FF PU na odbore mediálne štúdiá, slovenský jazyk a všeobecná jazykoveda.

Hlavným predmetom jeho výskumného záujmu je semiotika médií, tvorba a recepcia mediálnych textov v širšom sociokultúrnom kontexte a postavenie médií v súčasnej popkultúre. Profesor Rusnák je členom vedeckých a redakčných rád viacerých vedeckých časopisov: Cambridge Scholars Publishing: Journalism and Mass Communication (Veľká Británia), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Linguistica (Krakov), Jazyk a kultúra (Prešov), Otázky žurnalistiky (Bratislava), Analýza a výskum v marketingovej komunikácii (Nitra), Art Communication & Pop Culture (Nitra).

Vedie grantové projekty zamerané na skúmanie znakovej povahy mediálnej produkcie s osobitným dôrazom na jej dotyk s populárnou kultúrou. Je taktiež autorom, resp. spoluautorom viacerých vedeckých a odborných monografií a vysokoškolských učebníc zameraných na problematiku komunikácie a médií. Publikoval viac než sto vedeckých štúdií doma i v zahraničí (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Veľká Británia). Popri akademickej práci dlhodobo spolupracuje s tlačovými i elektronickými médiami (RTVS – Slovenský rozhlas, SME, Prešovské noviny, Rádio Flash, Rádio Prešov, Sky Rádio).

Anna Polačková