Skip to content
Menu
Menu

Na Domaši žije deväťdesiat druhov vtákov

Vodná nádrž Domaša je situovaná v pozdĺžnej depresii, ktorá sa tiahne Ondavskou vrchovinou. Ondavská vrchovina predstavuje rozsiahly, ale pomerne nízky orografický celok vonkajších Východných Karpát. Morfologicky ju charakterizujú početné oblé pieskovcové chrbty, oddelené pozdĺžnymi údoliami, v ktorých sú zahĺbené korytá potokov. Na geologickej stavbe okolia nádrže sa zúčastňujú hlavne ílovce a pestré pieskovce. Morfológia brehov spolu s geologickými pomermi a intenzívnym vlnením vytvárajú podmienky pre rozsiahlu vlnovú abráziu.

Vodná nádrž Domaša sa nachádza na hornom toku rieky Ondavy. Má dĺžku štrnásť km, najväčšiu šírku štyri km a maximálnu hĺbku 25 m. Vodná plocha zaberá 1422 ha. V priehrade sa pri maximálnej výške vodnej hladiny nachádza 146 mil. m3 vody. Nádrž sa začala napúšťať 1. novembra 1965. Vodou boli zaplavené obce Veľká Domaša, Dobrá nad Ondavou, Trepec, Kelča, Valkov a Petejovce. Ostali z nich len pamiatkovo chránené kostolíky v Kelči, Trepci a Valkove. Obec Kelča bola presťahovaná a premenovaná na Novú Kelču.

Nádrž bola postavená hlavne kvôli zadržiavaniu jarných prívalových vôd z Východných Karpát. Pri topení snehu dochádzalo často k záplavam. Vďaka svojej polohe, príjemnej klíme, čistej vode a peknému prírodnému prostrediu sa Domaša stala vyhľadávaným rekreačným centrom.

Rieka Ondava už v minulosti predstavovala významnú migračnú cestu pre sťahovavé vtáky. Význam Ondavy vzrástol po vybudovaní vodnej nádrže Veľká Domaša. Tá vytvorila ideálne podmienky pre oddych vtákov po alebo pred prekonaním hrebeňov Východných Karpát. Na vodnej hladine a bahnitých pobrežiach sa zatiaľ zistil výskyt 90 druhov vtákov viazaných na vodné prostredie.

Severná časť Domaše pri Turanoch nad Ondavou

K vzácnym druhom patrí potáplica štíhlozobá, potáplica severská, potápka červenokrká,  potápka čiernokrká, chavkoš nočný, čaplička vlasatá, beluša malá, beluša veľká, volavka purpurová, lyžičiar biely, labuť obyčajná, hus siatinná, húska pestrá, chochlačka bielooká, ľadovka dlhochvostá, turpan čierny, turpan tmavý, potápač malý, potápač prostredný, potápač veľký, orliak morský, kršiak rybár, lastúrničiar strakatý, kulík piesočný, kulík bledý, pobrežník belavý, pobrežník krivozobý, hvizdák veľký, kalužiak tmavý, čajka malá a rybár bieločelý.

 

Potáplica severská

K bežným druhom, ktoré sa tu vyskytujú v desiatkach až stovkách jedincov patrí  kormorán čierny, potápka malá, potápka chochlatá, volavka popolavá, bocian biely, bocian čierny, kačica divá, kačica hvízdavá, kačica chripľavá, kačica chrapačka, kačica chrapka, kačica ostrochvostá, kačica lyžičiarka, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, sliepočka vodná, lyska čierna, chriašteľ vodný, kulík riečny, cíbik chochlatý, pobrežník malý, pobrežník sivý, bojovník bahenný, močiarnica mekotavá, brehár čiernochvostý, kalužiak červenonohý, kalužiak sivý, kalužiak perlavý, kalužiak močiarny, kalužiak riečny, čajka smejivá, čajka sivá, čajka bielohlavá, čorík čierny, čorík bahenný, čorík bielokrídly, rybár riečny a rybárik riečny.

Z dravých vtákov v okolí Domaše v lesnom prostredí hniezdi jastrab veľký, jastrab krahulec, myšiak hôrny. Za potravou sem zaletuje orol krikľavý a včelár obyčajný. Počas ťahu môžeme pozorovať kaňu popolavú, kaňu sivú a kaňu močiarnu. V zime aj myšiaka severského.

V okolitých lesoch hniezdi sova obyčajná a sova dlhochvostá.  V starých vraních a stračích hniezdach vychováva svoje mláďatá myšiarka ušatá.

Najbežnejší je ďateľ veľký. Vzácnejší je ďateľ hnedkavý, ďateľ prostredný, ďateľ malý, žlna sivá, žlna zelená, krutohlav obyčajný. Najpočetnejšiu zložku avifauny tvoria spevavce. Na poliach žije škovránok poľný. V okolitých obciach hniezdi belorítka obyčajná, vzácnejšia je lastovička obyčajná. Zo sýkoriek tu žije: mlynárka dlhochvostá, sýkorka veľká, sýkorka  belasá, sýkorka  hôrna, sýkorka  čiernohlavá a sýkorka uhliarka. Zaujímavé hniezda si pletie kúdelníčka lužná.

Kúdelníčka lužná

Z ďalších drobných spevavcov je to: vlha obyčajná, brhlík obyčajný, kôrovník dlhoprstý, oriešok obyčajný, drozd čierny, drozd čvíkotavý, drozd plavý, pŕhliavar čiernohlavý, pŕhliavar červenkastý, žltochvost domový, slávik veľký, červienka obyčajná, svrčiak riečny, trsteniarik obyčajný, trsteniarik malý, penica obyčajná, penica čiernohlavá, penica popolavá, penica slávikovitá, sedmohlások obyčajný, muchár sivý, vrchárka modrá, ľabtuška lúčna, trasochvost biely, trasochvost žltý, strakoš obyčajný, vrabec poľný, vrabec domový, glezg obyčajný, pinka obyčajná, stehlík obyčajný, stehlík zelienka,  stehlík konôpka, strnádka obyčajná, strnádka strstinová,. V zime prilieta strakoš veľký, králik zlatohlavý, chochláč severský, pinka severská, hýľ obyčajný,   stehlík čížavý a stehlík čečetavý.

RNDr. Peter Pjenčák
Krajské múzeum Prešov