Skip to content
Menu
Menu

Novým košickým eparchom sa stal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ

Svätý Otec František dnes napoludnie prijal rezignáciu vladyku Milana Chautura, doterajšieho košického eparchu a na jeho miesto menoval arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, ktorý bol doteraz apoštolským administrátorom sede plena Košickej eparchie.

Vladyka Cyriľ Vasiľ SJ sa tak stáva v poradí druhým eparchiálnym biskupom Košickej eparchie. Menovanie eparchiálneho biskupa je prejavom starostlivosti Svätého Otca o jednotlivé partikulárne cirkvi a jeho snahy zabezpečiť Božiemu ľudu bezpečné vedenie na ceste ku spáse. Táto správa je zároveň pozvaním k modlitbe za nového pastiera Košickej eparchie.

 

Životopis vladyku Cyrila Vasiľa SJ

 

Vladyka Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Po gymnáziu v Košiciach absolvoval v rokoch 1982-1987 teologické štúdiá na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Vysvätený za kňaza bol 14. júna 1987 pre službu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Ešte toho roku odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu (PIO) v Ríme.

 

V roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a v nasledujúcom roku vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Od roku 1992 už ako jezuita pokračoval v Ríme v doktorandskom štúdiu a v roku 1994 získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte PIO. Na fakulte ďalej pôsobil, od roku 2002 vo funkcii dekana a prorektora PIO a v roku 2007 sa stal rektorom PIO.

 

V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme a menoval ho titulárnym arcibiskupom Ptolemaidy v Líbyi. Biskupskú konsekráciu prijal 14. júna 2009 z rúk biskupa Slavomira Miklovša.

Za biskupské heslo si vybral slová Parati semper (Vždy pripravení), čo korešponduje s jeho dlhoročnou činnosťou v skautingu v rámci Federácie skautov Európy. 20. januára 2020 bol Svätým Otcom Františkom menovaný za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie. A pred pár dňami 21. júna 2021 bol Svätým Otcom menovaný na najbližších päť rokov za člena Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry.

 

ISPA