Skip to content
Menu
Menu

Ocenili najlepších pedagógov

Deň učiteľov je v Prešove každoročne spojený s oceňovaním pedagogických zamestnancov. Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová ocenila najlepšie učiteľky a učiteľov v historickej sále PKO Prešov.

Deň učiteľov je v Prešove každoročne spojený s oceňovaním pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Slávnostné oceňovanie sa po prestávke uskutočnilo v historickej sále PKO Prešov. Pedagógov, ktorí mimoriadnym spôsobom vykonávajú svoju prácu, ocenila primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Popoludnie prítomným svojím umením spestrili talentovaní žiaci ZUŠ J. Pöschla v Prešove.

„Milí učitelia, do prešovských škôl postupne prijímate deti z bojových oblastí Ukrajiny, ktorých oči prezrádzajú veľmi veľa. Svojím empatickým prístupom a pochopením im vytvárate bezpečné zázemie, ktoré teraz tak veľmi potrebujú. Ďakujem vám za to, ako aj za vašu zanietenosť pomáhať. A to nielen pozitívnym prístupom a milým slovom, ale aj mnohými zbierkami školských pomôcok a vedeniu žiakov k vrúcnemu prijatiu nových spolužiačok a spolužiakov. Veľkým vzorom pre žiakov i kolegov sú zaiste aj tí z vás, ktorí si dnes prevezmú ocenenia. Osobitne chceme vyzdvihnúť ich výnimočnú prácu a profesionalitu, zodpovedný a inšpiratívny prístup, motiváciu žiakov a zapájanie sa do mnohých, aj mimoškolských aktivít, rozvíjajúcich ich talenty a potenciál,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová vo svojom príhovore učiteľom.

Ocenení boli:

Mgr. Daniela Benková – učiteľka MŠ Važecká – získala viacero medzinárodných certifikátov v programe partnerstiev škôl – e-Twinning, spolupodieľala sa na zisku Školy e-Twinning 2021 – 2022, je aj lektorkou celoslovenského projektu Centier excelentnosti, v rámci ktorého preškolila viac ako stovku učiteliek MŠ Prešovského a Košického kraja. Spolupracuje tiež s Interaktívnou školou na tvorbe detského edukačného programu Alfík. Pani učiteľka Benková je aj držiteľkou Zlatej Jánskeho plakety dobrovoľného darcu krvi a pomáhala aj na slovensko-ukrajinskej hranici v Ubli.

Danka Herkeľová – učiteľka MŠ Bajkalská – počas profesionálnej kariéry sa zaujíma aj o deti so špeciálnymi pedagogickými potrebami, ktoré si vyžadujú neustálu pozornosť a veľa trpezlivosti. V škole vedie matematicko-technický krúžok Múdra hlavička.

Mgr. Dana Voštinárová – v MŠ Bernolákova pôsobila od roku 1986. Pod jej vedením sa v škole každoročne konala Mestská škôlkarská šarkaniáda, ktorá napísala 13 ročníkov. V roku 2016 prijala výzvu stať sa spoluorganizátorkou európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY, pričom vyvrcholením projektu bola vernisáž v Bruseli.

Anna Harčárová – MŠ Solivarská – počas svojej praxe bola koordinátorkou projektu škôl podporujúcich zdravie, je koordinátorkou interného projektu dramatickej výchovy detí na predprimárnom stupni vzdelávania a prezentuje školu na rôznych fórach.

Ingrid Hrabčáková – MŠ Sabinovská – aktívne sa zapája do rôznych súťaží, kde spolu so zverenými deťmi už získala niekoľko ocenení. Je koordinátorkou projektu Dopraváčik, ktorý neustále obohacuje novými nápadmi.

Valéria Hricovová, DiS. art. – je učiteľkou ZUŠ Mikuláša Moyzesa od roku 1996. Vyučuje hru na klavíri a od roku 2009 je zástupkyňou riaditeľa a vedúcou hudobného odboru. Je členkou poroty na mnohých súťažiach v hre na klavíri, jej žiaci dosiahli popredné ocenenia na celoslovenských i regionálnych klavírnych súťažiach.

Mgr. Ján Mačej – ZŠ Šrobárova – ocenenie získal za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu v oblasti základného školstva. Už ôsmy rok je riaditeľom ZŠ Šrobárova, ktorú zapojl do národného programu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktorý je zameraný na inkluzívnu vzdelávaciu podporu žiakov. Už deväť rokov usporadúva charitatívny koncert pre žiakov pod názvom O umení umením. S tímom vyškolených učiteľov spustil celoslovenský detský projekt Športová akadémia Mateja Tótha, ktorý je zameraný na všestrannú atletickú prípravu žiakov. Pán riaditeľ sa z neúčasti na oceňovaní ospravedlnil, cenu zaňho prevzala zástupkyňa.

Mgr. Maroš Semančík – ZŠ Kúpeľná – osobne sa podieľal na založení školskej televízie K2 a jej koordinácii. Reportáže, ktoré žiaci pod vedením pána učiteľa vyrábajú, získali 1. a 2. miesto aj v celoslovenskej súťaži amatérskych filmových tvorcov CINEAMA. Koordinuje činnosti žiackeho školského parlamentu, v rámci ktorých pripravuje Valentínsky ples a organizuje rôzne charitatívne zbierky.

Mgr. Eva Hašková – ZŠ Važecká – dlhé roky pracovala ako predsedníčka rady školy a zároveň ako školská knihovníčka. Na ZŠ Važecká pracuje od jej vzniku v roku 1990. Pri práci so žiakmi sa zameriava na výtvarnú výchovu, žiakov vedie k tvorivosti a samostatnosti s láskavým prístupom.

Zdenka Spišáková – MŠ Volgogradská – v rámci zdravého životného štýlu je bylinkárkou v materskej škole, s deťmi pestuje a stará sa o bylinkový záhon, organizuje workshopy a výstavky s ochutnávkami zdravých jedál. Vedie krúžok anglického jazyka.

Ing. Igor Andrejčák, MBA – od marca 2012 je riaditeľom Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským. Zrealizoval projekty ESF – Premena tradičnej školy na modernú, Digitalizácia školy, rekonštrukciu kotolne, jedálne, telocvične a ďalšie aktivity zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania žiakov národnostnej ukrajinskej menšiny. V školskom roku 2017/2018 bolo Gymnázium T. Ševčenka 6. najúspešnejším gymnáziom na Slovensku.

Mária Jurčenková – riaditeľka MŠ Čapajevova – v oblasti školstva pôsobí už 48 rokov. Aktívne spolupracuje s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, ako aj s prešovskými zariadeniami pre seniorov. Organizuje a spolupracuje pri školských a mimoškolských aktivitách a súťažiach, ako napr. projekte v oblasti environmentálnej výchovy Triedim, triediš, triedime či projektov KOZMO.

Zdroj: presov.sk