Skip to content
Menu
Menu

Pedagogická fakulta spolupracuje s Montessori materskou školou 

Prečítať článok

Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, Súkromná materská škola Montessori cesta a Montessori cesta o. z. sa rozhodli potvrdiť vzájomnú spoluprácu, ktorú spečatili podpisom memoranda. 

Symbolicky, v Medzinárodný deň detí podpísali Memorandom o spolupráci dekanka Pedagogickej fakulty PU Iveta Scholtzová, Marta Fudalyová, poverená riaditeľka Súkromnej materskej školy Montessori cesta a predsedníčka občianskeho združenia Montessori cesta o. z. Mária Hamráčková.

Dohodli sa na vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných aktivít zameraných na Montessori pedagogiku v predškolskej, primárnej a špeciálnej edukácii zapojením zamestnávateľov a partnerov z praxe do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania, ako aj organizácii aktivít v zmysle podpory alternatívneho vzdelávania v regionálnom kontexte.

„Podpísaním Memoranda o spolupráci rozširujeme nové príležitosti pre budúcich pedagógov v materských školách. Zároveň naša spolupráca priblíži študentom príklady dobrej praxe v oblasti alternatívneho vzdelávania detí predškolského veku a prispeje k ďalšej spolupráci s vonkajším prostredím a aktérmi na trhu práce, na ktorú dlhodobo naša fakulta kladie veľký dôraz,“ uviedla pri podpise memoranda Iveta Scholtzová, dekanka PF PU.

Spoluprácu s Pedagogickou fakultou vníma Marta Fudalyová, poverená riaditeľka Súkromnej materskej školy Montessori cesta ako významný krok v snahe o vybudovanie akreditovanej Montessori základnej školy v Prešove. „Našim cieľom je sprostredkovať zážitok a praktickú skúsenosť s Montessori pedagogikou študentom, ktorých táto forma vzdelávania osloví a pomôcť im tak zužitkovať získané vedomosti a zručnosti v ich pedagogickej praxi,“ doplnila Fudalyová.

Zmluvné strany budú v rámci napĺňania memoranda vytvárať príležitostí na zvyšovanie pripravenosti študentov Pedagogickej fakulty v oblasti implementácie prvkov Montessori pedagogiky participáciou na výučbe výberových predmetov v danej oblasti, konzultovaním záverečných prác, ako aj realizáciou stáží študentov v zmysle učenia sa v súvislostiach a v praxi v materskej škole Montessori cesta.

Nemenej dôležitá bude aj kooperácia v organizácii odborných seminárov a konferencií týkajúcej sa Montessori pedagogiky v predškolskej, primárnej a špeciálnej edukácii pre študentov a absolventov fakulty, ako aj pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, špeciálnych výchovných zariadení a ďalších škôl a zariadení.

Prienik spolupráce chcú taktiež hľadať v odborno-metodickej, konzultačnej a publikačnej činnosti v rámci Montessori edukácie detí a žiakov, ale tiež pri analýze či pripomienkovaní študijných programov s dôrazom na zabezpečenie výstupov vzdelávania študentov fakulty v súlade s potrebami študentov, zamestnávateľov a praxe v oblasti alternatívneho vzdelávania.

Anna Polačková
Foto: PU