Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita otvorila 26. akademický rok

V historickej budove PKO Čierny orol sa dnes uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, zvolané pri príležitosti otvorenia 26. akademického roka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v jej novodobej histórii. Otvorenie akademického roka sa na PU už tradične spája so slávnostným podujatím, ktorého sa zúčastňujú zamestnanci a študenti univerzity, ale i desiatky hostí z mimouniverzitného prostredia.
Slávnostnú atmosféru podujatia umocnili vystúpenia zástupcov pracovníkov a študentov PU.


„Na úvod mi prosím dovoľte, aby som sa vám všetkým poďakoval za to, že ste prijali pozvanie na našu akademickú slávnosť, ktorá sa síce dnes už nekoná v mimoriadnych, „pandemických“, no rozhodne stále ešte nie v normálnych, obvyklých podmienkach,“ prihováral sa prítomným rektor univerzity Peter Kónya. „Celý minulý akademický rok sa u nás, podobne ako i na ďalších slovenských univerzitách, niesol v znamení zosúlaďovania, teda úpravy dokumentácie uskutočňovaných študijných programov podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy. Zároveň bol vypracovaný a schválený nový systém hodnotenia kvality na univerzite. Na tejto obrovskej práci sa podieľala väčšina našich pedagógov na všetkých fakultách a ďalších súčastiach univerzity,“ rekapituloval rektor vo svojom príhovore.

Univerzita celkovo v zmysle platnej legislatívy, pripravila na zaslanie Akreditačnej agentúre 205 študijných programov, z nich 80 bakalárskych, 67 magisterských, tri v spojenom prvom a druhom stupni a 55 doktorandských. Rovnako bolo upravených, či zosúladených trinásť odborov habilitačného a inauguračného konania.

Na sklonku letného semestra, paralelne s prácami na tomto procese, prebehla ďalšia veľká operácia, rovnako vyplývajúca z novej akademickej legislatívy, a to príprava podkladov k periodickému hodnoteniu vedy. „Chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som vyslovil uznanie a úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na týchto dvoch, pre univerzitu životne dôležitých procesoch. Aj vďaka nim bude môcť naša univerzita poskytovať vzdelanie novým generáciám študentov zo Slovenska i zahraničia,“ dodal rektor.

Podľa jeho slov sa moderné slovenské vysoké školstvo počas celých troch desaťročí svojej existencie ešte nikdy nenachádzalo v takej ťažkej situácii, do ktorej sa dostalo nie vlastnou vinou. „S dlhodobo poddimenzovaným rozpočtom, drasticky zníženým o škrty z predchádzajúcich dvoch rokov, nie je schopné čeliť ani súčasnej inflácii, nieto ešte perspektíve viac ako desaťnásobne vyšších cien energií. Energií, ktoré sú nevyhnutné pre výskum, chod laboratórií, vedeckých parkov, bežnú administratívnu prácu a samozrejme, najmä výučbu,“ zdôraznil rektor. „Buďme však aj teraz optimisti a verme, že spoločne dokážeme prežiť toto mimoriadne ťažké obdobie, nájdeme pochopenie u kompetentných a podarí sa nám pokračovať v ceste ďalšieho rozvoja. Všetci by si mali totiž uvedomiť, že najlepšia investícia pre štát je investícia do vzdelania jej obyvateľov,“ pokračoval rektor Kónya.

„Po týchto nie príliš potešiteľných slovách by som sa rád obrátil ku vám, študentkám a študentom našej univerzity. Predovšetkým sa Vám chcem poďakovať za záujem, ktorý už dlhodobo prejavujete o štúdium v Prešove, ako dokazujú stúpajúce počty prihlásených a rovnako zapísaných na štúdium. Pre nás je to najlepšia spätná väzba, doklad toho, že to, čo robíme má zmysel a Prešovská univerzita má svoje stabilné miesto v slovenskom akademickom priestore,“ vyzdvihol rektor Kónya.

Slávnostnému zhromaždeniu sa so svojim príhovorom prihovorili aj Andrea Turčanová primátorka mesta Prešov, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák a štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR a poslankyňa PSK Viera Leščáková. Za zahraničné partnerské univerzity prednesie príhovor Jan B. Lášek, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy Husitskej teologickej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe.
Aj napriek pandémii a z nej plynúcich obmedzení sa Prešovskej univerzite podarilo udržať stabilný počet študentov. V tomto akademickom roku univerzita dokonca zaznamenala o 15 % viac prihlášok na štúdium než vlani. Rovnako pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že v minulom roku postúpila univerzita vo viacerých rebríčkoch hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti (napr. Scimago).
Univerzita zároveň pokračovala v realizácii rozvojových projektoch, ako je napríklad rekonštrukcia exteriéru tzv. nového internátu, interiéru študentského domova na Námestí mládeže, realizácia nadstavby budovy Fakulty zdravotníckych odborov či rekonštrukcia krytej plavárne. Podobne pozitívne univerzita vníma i začiatok realizácie ekologického projektu zahŕňajúceho okrem iného revitalizáciu átrií a terasy spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu Vysokoškolského areálu (VŠA).

Udelenie Ceny rektora
Neodmysliteľnou súčasťou otvorenia akademického roka je aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 29 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, 12 pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov a jednému vedecko-výskumnému pracovníkovi za inováciu a vedecký objav. Cenou rektora bolo ocenených aj 14 študentov univerzity za úspešnú reprezentáciu PU. Ocenených bolo aj 4 katedrové webstránky.

V troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania na PU je aktuálne zapísaných takmer 8100 študentov. Uvedený počet však nie je konečný, nakoľko Ministerstvo školstva, vedy výskumu športu SR požiadalo univerzity o umožnenie neskoršieho zápisu pre zahraničných študentov, vzhľadom na vyťaženosť regionálnych školských úradov, ktoré sú zodpovedné za nostrifikáciu dokumentov o ukončení stredoškolského vzdelania.

Do radov študentov sa okrem slovenských študentov zaradilo aj 1 026 študentov zo 17 krajín, ako Bieloruská republika, Bulharská republika, Česká republika, Grécka republika, Grécka republika, Írsko, Kazašská republika, Maďarsko, Moldavská republika, Poľská republika, Rakúska republika, Ruská federácia, Salvádorská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké, Turecká republika či Ukrajina. V rámci mobilitných programov má PU zapísaných študentov z Nemeckej spolkovej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzska, Talianska a Poľska.

Anna Polačková
Foto: Viktor Zamborský