Skip to content
Menu
Menu

V Prešove sa začína jarné upratovanie + Harmonogram

Prečítať článok

V Prešove sa začína zber objemného odpadu z domácností prostredníctvom pristavenia veľkoobjemových kontajnerov  (ďalej len „VOK“). Jarné upratovanie v Prešove sa začína 11. marca 2021 a VOK-y budú pristavené podľa schváleného harmonogramu.

Pre jarné upratovanie v meste Prešov bude pristavených celkom 102 ks veľkoobjemových kontajnerov. VOK-y  budú pristavované do doby naplnenia, resp. max. na dobu 6 dní.

VOK-y  sú určené len na zber a prepravu objemného odpadu. 

Do rozmiestnených VOK-ov :

 • JE možné vkladať: objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev (napr. nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, … )
 • NIE JE možné vkladať:
 1. biologicky rozložiteľný odpad, ako napr. konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, opadané ovocie, zvyšky zeleniny a pod.); tento odpad je možné uložiť vedľa kontajnera alebo bezplatne odovzdať na zberné dvory Bajkalská č. 33  a Jesenná č. 3
 2. drobný stavebný odpad
 3. nebezpečný odpad (akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb… atď.)
 4. elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače… atď.)

Takýto odpad môžu občania uložiť na zberných dvoroch  v prevádzkových hodinách od 9.00 – 16.00 hod. (pondelok – sobota) na ulici Bajkalská 33 a v prevádzkových hodinách od 9.00 – 16.00 hod. (sobota) na ulici Jesenná 3.

V prípade naplnenia VOK-u alebo poskytnutia informácií, je možné kontaktovať dispečera TSmP, a. s., pána Bajusa –  tel. čísla 051 / 773 29 20, 0918 877 791 alebo prostredníctvom bezplatnej infolinky  0800 500 012.


Harmonogram
pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov od 11. 03. 2021 do 20. 04. 2021

I. cyklus od 11.3.2021

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

 • K Okruhliaku – Pod dubom                           1 ks
 • Šidlovská 19                                                1 ks
 • Jahodová 37                                                1 ks
 • Orgovánová 38 –  na okraj cesty ku lesu         1 ks
 • Jánošíkova, za mostíkom                               1 ks
 • Ružová 2                                                      1 ks
 • Pod Skalkou                                                  1 ks
 • Dúbravská, konečná MHD                              1 ks
 • Severná 2 – parkovisko                                 1 ks

Spolu pristavených VOK                    9 ks

Lokalita Rúrky

 • Na  Rúrkach, obratisko MHD                          1 ks
 • Na Rúrkach 16                                             1 ks

Spolu pristavených VOK                     2 ks

Lokalita Vydumanec-Cemjata

 • Vydumanec, prvá zastávka MHD                  1 ks
 • Cemjata – Jelenia                                       1 ks

Spolu pristavených VOK                  2 ks

Lokalita Sídlisko II

 • M. Čulena 48                                              1 ks
 • Odborárska – pred ZŠ                                 1 ks
 • Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov        1 ks
 • Kollárova, konečná MHD                              1 ks
 • Horárska 1                                                 1 ks
 • Čsl. armády 9 – 15, do dvora                       1 ks
 • Októbrová –  ZŠ Čsl. armády (tráva)            1 ks
 • Turistická k objektu trafostanice                   1 ks
 • Fučíkova 9 – tráva trojuholník                      1 ks
 • Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome             1 ks
 • Pod Kamennou baňou 23 – oproti                 1 ks

Spolu pristavených VOK                             11 ks

Celkom pristavených VOK za I. cyklus      24 ks

 

II. cyklus od 18.3.2021

Lokalita Mesto

 • Sídlisko duklianskych hrdinov 10                  1 ks
 • 17. novembra  94 – 100 vnútroblok              1 ks
 • 17. novembra  162 – 164                             1 ks
 • Sedliackeho povstania, parkovisko                1 ks
 • križovatka Železničiarska – Záborského         1 ks
 • križovatka T. Ševčenka – Štefánikova            1 ks
 • T. Ševčenka 22 – 24                                     1 ks
 • Zápotockého  3 – 5                                      1 ks
 • Kúpeľná 7 – 9                                              1 ks
 • Pavlovičovo námestie 42, parkovisko              1 ks
 • Pavlovičovo námestie 29 – za BD                   1 ks
 • Štúrova 19 – 21, vnútroblok                          1 ks
 • križovatka Janouškova – Mudroňova               1 ks
 • Janouškova 7 – 17                                        1 ks
 • Wolkerova  13                                              1 ks
 • Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok        1 ks
 • Sabinovská – Kotrádova, roh ulice                  1 ks
 • križovatka  Jesenského – Bezručova               1 ks
 • Bezručova 8                                                 1 ks
 • Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku   1 ks
 • Grešova 16 – Vajanského 2 – do podchodu     1 ks
 • Plzenská 13 – 17 (pri stojisku kontajnerov)     1 ks
 • križovatka Krížna – Západná                           1 ks
 • Vodárenská 20                                               1 ks
 • križovatka Burianova – Moyzesova                   1 ks
 • Šafárikova  21 – Rumanova 11                        1 ks
 • Moyzesova,  parkovisko za Vežou                    1 ks

Spolu pristavených VOK                   27 ks

Celkom pristavených VOK za II. cyklus       27 ks

 

III. cyklus od 08.04.2021

Lokalita Nižná Šebastová

 • Slanská 37 – 39                                             1 ks
 • Slanská 18 – pri kaštieli                                 1 ks
 • Vodná – Potočná                                           1 ks
 • Rybárska – koniec slepej ulice                        1 ks
 • Nová 28                                                       1 ks
 • Družstevná 21                                              1 ks
 • Pažica 3                                                       1 ks
 • Poľná, pri transformátore                               1 ks

            Spolu pristavených VOK                     8 ks

Lokalita Sídlisko Šváby

 • Janáčkova – stred ulice                                 1 ks
 • Royova – Soľná                                            1 ks
 • Urxova – koniec ulice                                     1 ks
 • Švábska 26-36 /parkovisko/                           1 ks
 • Švábska 51                                                   1 ks
 • Jiráskova                                                      1 ks
 • Švábska 71 – k bočnej stene bytového domu   1 ks

              Spolu pristavených VOK                    7 ks

Lokalita Sídlisko III                                   

 • Prostějovská 22                                            1 ks
 • Prostějovská 103, pod Bikošom                      1 ks
 • Mirka Nešpora 16 – 20                                   1 ks
 • Mirka Nešpora 27                                          1 ks
 • Mirka Nešpora 41, parkovisko                         1 ks
 • Mukačevská 14                                             1 ks
 • parkovisko  A. Prídavka 28-30 (kúpalisko)      1 ks
 • Volgogradská 4                                            1 ks
 • Volgogradská 68                                          1 ks
 • Tehelná 5  – VSD                                          1 ks
 • Vlada Clementisa  6 – 10                               1 ks

            Spolu pristavených VOK                  11 ks

Celkom pristavených VOK za III. cyklus    26 ks

 

IV. cyklus od 15.04.2021

Lokalita Solivar                                          

 • Padlých hrdinov – garáže                              1 ks
 • Zlatobanská – Banícka                                  1 ks
 • Solivarská, pri kostole                                   1 ks
 • Ľ. Podjavorinskej, roh ulice                            1 ks
 • križovatka  Pod Hrádkom – Suvorovova          1 ks
 • Gápľová 48                                                  1 ks
 • križovatka Smetanova – Palárikova                1 ks
 • Zimná (pri ZŠ Májové námestie)                   1 ks
 • križovatka Okrajová –Kraskova                     1 ks
 • Soľnobanská  5 (na plochu zelene)                1 ks

      Spolu pristavených VOK                        10 ks

Lokalita Sídlisko Sekčov

 • Višňová – Dubová, parkovisko                     1 ks
 • Bernolákova, garáže                                   1 ks
 • Oravská – Dargovská, parkovisko                1 ks
 • Šoltésovej  7- 8                                         1 ks
 • L. Novomeského  8 -12                              1 ks
 • Ďumbierska 16 -18                                    1 ks
 • Ďumbierska 28 – parkovisko                       1 ks
 • Vihorlatská 16 – parkovisko vnútroblok        1 ks
 • Magurská 21                                              1 ks
 • Jurkovičova 1 – 2                                       1 ks
 • A. Matušku 1, vedľa stojiska kontajnerov      1 ks
 • P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov       1 ks

          Spolu pristavených VOK                   12 ks

Lokalita Šalgovík

 • Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni)            1 ks
 • Sekčovská 54 – parkovisko                         1 ks
 • Pod Šalgovíkom, križovatka                         1 ks

            Spolu pristavených VOK                   3 ks

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus    25 ks


 

Zdroj: TSmP, Ing. Ingrid Mihaľová