Skip to content
Menu
Menu

Slovenský projekt riešenia odpadového hospodárstva je najlepší v Európe

Prečítať článok

Obec Košeca neďaleko Ilavy vyhrala kategóriu Digitalizácia v súťaži The Innovation in Politics Awards 2020. Systém evidencie odpadov ELWIS, ktorý začala využívať od apríla minulého roku, vyhodnotila odborná porota ako najlepší a najviac inovatívny projekt v celej Európe. Členovia poroty pochádzajú zo 47 krajín a porovnávali stovky projektov v oblasti evidencie, triedenia a spracovania odpadov.

„Je to príbeh o tom, ako obec dokázala motivovať svojich obyvateľov a ukázala im lepší a udržateľnejší prístup k produkcii a separácii odpadu. Pred zmenou prístupu boli domácnosti zvyknuté vyhadzovať odpad do kontajnerov akýmkoľvek spôsobom. Nový systém tento návyk zmenil,“ píše vo vyhlásení organizátor súťaže.

Cieľom zavedenia ekologického, moderného a smart riešenia bolo, aby každý občan dokázal vytriediť čo najviac odpadu a reálne platil len za to, čo nie je možné zrecyklovať a obec musí vyviesť na skládku. „Je to pre nás obrovské prekvapenie a je to zároveň neuveriteľný príbeh úspechu pre Košecu, aj pre celé Slovensko. Ocenenie patrí všetkým, ktorí sú súčasťou tohto projektu, najmä našim obyvateľom, ktorých sa už roky snažíme motivovať chrániť životné prostredie,“ povedal starosta Košece Radomír Brtáň.

„Príbeh zavedenia elektronickej evidencie ELWIS v Košeci sa dostal do podoby, v akú sme nikdy nedúfali. Európske prvenstvo, ktoré projekt získal, je pre nás dôkazom, že digitalizácia odpadov sa musí uberať smerom k pohodlnému, adresnému a motivačnému systému pre obyvateľov. Je nám cťou, že tento systém môžeme prinášať pre slovenské samosprávy a prispievame tak k zlepšovaniu odpadového hospodárstva celej krajiny. Je veľkou pravdou, že zlepšenie, ba priam revolučnú zmenu, už naozaj potrebujeme,“ hovorí Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko, ktorá systém Košeci dodala a pomáhala s jeho uvedením do praxe.

Ako systém funguje

Vďaka systému elektronickej evidencie odpadov ELWIS má každá domácnosť vrecia s jedinečnými QR kódmi, ktoré vynáša do kontajnerov s elektronickými čipmi. Počas zberu odpadu sú skenované čipy aj QR kódy. Obec takto sleduje každú domácnosť a vie nielen to, koľko odpadu vyprodukuje, ale aj to, ako dobre ho separuje.

Systém zavedeného odpadového hospodárstva ELWIS je plne automatizovaný. Obec ihneď po zbere získava kompletný a zrozumiteľný prehľad. Pomáha jej to aj v administratívnych úkonoch, ktoré musí v súvislosti s odpadovým hospodárstvom vykonávať. Vďaka evidencii má dáta, s ktorými môže pracovať a má dokonalý prehľad o tvorbe odpadu. Pridanou hodnotou je zníženie množstva komunálneho odpadu, nárast miery triedenia a menej vyložených nádob.

Počas celého minulého roka zbierala Košeca údaje o triedení v každej domácnosti a na základe evidovaného množstva vytriedeného a zmesového komunálneho dopadu, ktorý končí na skládke, stanovila úroveň triedenie jednotlivých domácností. „Určili sme kategórie a poplatky za odpady sme odstupňovali podľa dosiahnutej miery triedenia. V tomto roku dostala každá domácnosť výmer o poplatku za odpady s informáciou o dosiahnutom výsledku, výške zľavy z poplatku, respektíve o možnostiach, ako v budúcom roku zvýšiť množstvá vytriedeného odpadu,“ vysvetľuje Radomír Brtáň.

Trvalá zmena

Po zavedení motivačných poplatkov sa ľudia začali prirodzene viac zaujímať o zlepšenie svojej miery triedenia odpadu. Už pri zhromažďovaní prvých údajov na určenie poplatkov začalo množstvo separovaného odpadu rásť a množstvo zmiešaného odpadu sa v roku 2019 znížilo o takmer pätinu. „Naším cieľom je, aby sme viac triedili a tvorili menej komunálneho odpadu. Chceme postupne dosiahnuť mieru triedenia nad 60 percent. Obyvatelia tak získajú najvyššiu možnú zľavu z poplatku a už vedia, ako môžu ovplyvniť sumu, ktorú zaplatia,“ hovorí o doterajších výsledkoch starosta Brtáň.

Čím viac odpadu domácnosť vytriedi, tým nižšie sú poplatky za jeho odvoz. Za viac ako rok fungovania systému klesol v Košeci poplatok za odvoz odpadu o 56 percent a to obec nedosahuje ešte maximálnu mieru triedenia.

Tomáš Halán
menej odpadu.sk

Oficiálnu správu súťaže o vyhlásení víťaza nájdete na webe www.innovationinpolitics.eu alebo video s vyhlásením nájdete na www.youtube.com.