Skip to content
Menu
Menu

Mnoho bytových domov nemá energetický certifikát

Energetický certifikát (ďalej ako „EC“) budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Je z neho možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť alebo ich nespĺňa. Zároveň posudzuje, aká je úroveň energetického hospodárstva budovy a na základe toho zatriedi budovu do energetickej triedy na stupnici A až G.

Môžeme povedať, že EC budovy hodnotí objekt z hľadiska energií, ako napr. potreba energie na ohrev vody, potreba energie na vykurovanie, potreba energie na vzduchotechniku, klimatizáciu, zabudovanú elektroinštaláciu, osvetlenie a pod.) za rok pre celú budovu. Význam energetického certifikátu v praxi EC najreálnejšie vyjadruje spotreby energie v objekte, čím pomôže vlastníkovi alebo kupujúcemu záujemcovi o nehnuteľnosť porovnať, či v budove bude za energiu platiť viac alebo menej, ako v inej podobnej budove.

EC obsahujú aj návrhy opatrení na vylepšenie energetickej hospodárnosti budovy, ak je to potrebné. Rovnako má význam pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré vedie štatistiku o certifikovaných budovách a ich zatriedení v informačnom systéme na podporu rozvoja regiónov na webovom sídle www.inforeg.sk.

Je energetický certifikát povinný a kto je zodpovedný za jeho zabezpečenie?

V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov je vlastník budovy, resp. správca bytového domu alebo predseda spoločenstva vlastníkov, ktorý vlastníkov zastupuje, povinný zabezpečiť vykonanie energetickej certifikácie budovy. „Energetická certifikácia je povinná: a. pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi, b. pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje, c. pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.“

Pre bytové domy je najdôležitejšie písmeno a), pretože prakticky neexistuje bytový dom, v ktorom by počas roka neprišlo k prenájmu alebo predaju bytu alebo nebytového priestoru. Pod samostatnou časťou budovy sa rozumie aj byt alebo nebytový priestor. V zmysle zákona sa pod samostatnou časťou rozumie aj byt a nebytový priestor.

Preto by mal mať každý bytový dom vypracovaný energetický certifikát. Zákon o energetickej hospodárnosti budov, vykonávaný vyhláškou 324/2016 Z. z. ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Na čo si dávať pozor?

EC nemôže spracovávať vydávať a registrovať ktokoľvek. Musí to byť osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na výkon energetickej certifikácie budov. Každý EC musí byť po vyhotovení registrovaný na stránke MDVaRR www.inforeg.sk. Hrozí mi niečo pokiaľ nemám platný energetický certifikát budovy? Netreba zabúdať na fakt, že EC má dobu platnosti 10 rokov.

Po 10 rokoch je nutné zabezpečiť recertifikát a v prípade ak počas platnosti certifikátu prišlo k významnej obnove bytového domu (napr. zateplenie), je nutné takýto certifikát vyhotoviť nanovo, pretože sa zmenili energetické vlastnosti budovy. Ak bytový dom energetický certifikát nemá, v prípade kontroly zo strany Štátnej energetickej inšpekcie riskujete pokutu vo výške od 500 do 3000 €.

V prípade podrobnejších informácií o danej problematike nás neváhajte kontaktovať buď na tel. čísle 0911 230 012 alebo emailom na sovic@lepsiasprava.sk.

Mgr. Nina Sovič
výkonná riaditeľka ZLSBD