Skip to content
Menu
Menu

Od soboty bude most na Škultétyho ulici uzavretý

Most na Škultétyho ulici bude od soboty 7.5.2022 kompletne uzavretý pre automobilovú dopravu. Od tohto dátumu dôjde aj k zjednosmerneniu premávky na moste na ulici Jána Pavla II a ďalším zmenám v organizácii dopravy. Mesto Prešov pripravilo prehľad všetkých obchádzkových trás pre osobnú dopravu.

Základná obchádzková trasa (platí nepretržite)

Obchádzková trasa z križovatky Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho (smer k železničnej stanici) je obojsmerne vedená po miestnej ceste na Masarykovej ulici a následne po ceste I. triedy (I/20) na Košickej ulici až na okružnú križovatku pri ZVL, s následným odbočením na cestu I. triedy (I/68) na Pražskej ulici, s napojením na pôvodnú trasu v križovatke Pražská – Jána Pavla II. – Pod Kamennou baňou.

Doplnkové obchádzkové trasy (platí v pracovných dňoch od 18:00 do 6:00 hod. a počas víkendov a sviatkov nepretržite)

Obchádzková trasa z križovatky Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho (smer centrum mesta) je obojsmerne vedená po miestnych cestách na uliciach Masarykova, Partizánska, Pavlovičovo námestie a Budovateľská po križovatku so Škultétyho ulicou.

Obchádzková trasa z križovatky Škultétyho – Budovateľská (smer na Sídlisko II, Sídlisko III a mesto Poprad) je vedená po Škultétyho ulici a Ulici Jána Pavla II. s napojením na križovatku Pražská – Jána Pavla II. – Pod Kamennou baňou.

Obchádzková trasa z križovatky Pražská – Jána Pavla II. – Pod Kamennou baňou (smer sídlisko Sekčov) je z dôvodu zjednosmernenia mosta na Ulici Jána Pavla II. vedená po ceste I. triedy I/20 na Pražskej ulici v smere na Košice s následným odbočením na Budovateľskú ulicu a napojením sa na obojsmernú obchádzkovú trasu v križovatke Škultétyho – Budovateľská.

Križovatky

Doplnková obchádzková trasa v úseku od križovatky s ulicami Masarykova a Kuzmányho po križovatku so Škultétyho ulicou a najmä samotná Partizánska ulica, je počas pracovných dní v čase od 6:00 do 18:00 hod. určená prioritne pre premávku náhradnej autobusovej dopravy za trolejbusy a presmerované autobusové linky MHD. Z tohto dôvodu bude na križovatkách Masarykova – Plzenská a Masarykova – Partizánska osadené dopravné značenie zakazujúce odbočenie doľava a na križovatke Budovateľská – Partizánska – Pavlovičovo námestie – Janka Borodáča bude platiť zákaz odbočenia doprava s časovou platnosťou v pracovných dňoch od 6:00 do 18:00 hod. Dôvodom tohto opatrenia je aj zvýšenie priepustnosti uvedených križovatiek.

Všetkých vodičov žiadame o zvýšenú pozornosť pri prejazde cez Pavlovičovo námestie (križovatka Partizánska – Janka Borodáča – Pavlovičovo námestie – Budovateľská), kde dôjde od 7.5.2022 k zmene prednosti v jazde z dôvodu preferencie MHD. Hlavná cesta už nebude vedená z Budovateľskej ulice na Ulicu Janka Borodáča. Namiesto nej povedie hlavná cesta z Partizánskej ulice na Budovateľskú ulicu.

Na križovatke Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho dôjde k zmene usporiadania v jazdných pruhoch a s tým spojenej zmene vodorovného dopravného značenia, z dôvodu zvýšenia priepustnosti dopravy v tejto križovatke.

Z ulice Vlada Clementisa  na  Volgogradskú ulicu, v pracovných dňoch v čase od 6:00 hod. do 18:00 hod., bude platiť zákaz ľavého odbočenia s výnimkou vozidiel MHD. Tento zákaz odbočenia bude zavedený z dôvodu eliminácie prípadných meškaní vozidiel MHD a zachovania prestupných väzieb medzi trolejbusovou dopravou a náhradnou autobusovou dopravou na zastávke MHD „Clementisova“, ktorá je zavedená dôvodu zmeny organizácie dopravy v meste Prešov v súvislosti s rekonštrukciou mosta na Škultétyho ulici, a taktiež z dôvodu zvýšenia priepustnosti križovatky ulíc Volgogradská – Vlada Clementisa.

Cestná svetelná signalizácia

Na križovatkách Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho a Škultétyho – Budovateľská dôjde k zmene signálnych plánov cestnej svetelnej signalizácie. Na všetkých ramenách oboch križovatiek zostane cestná svetelná signalizácia zapnutá.

Cestná svetelná signalizácia na križovatke Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho je vybavená monitorovacími kamerami, a preto v smere od Škultétyho ulice bude svietiť zelený signál (voľno) len vtedy, ak tam bude stáť vozidlo stavby alebo dopravnej obsluhy nehnuteľností na Škultétyho č. 1, 2, 3 alebo 5. Na ostatných ramenách križovatky sa bude cestná svetelná signalizácia prispôsobovať intenzite cestnej premávky.

Na cestnej svetlenej signalizácii na križovatke Škultétyho – Budovateľská je zavedený pevný signálny plán. Na križovatkovom ramene Škultétyho ulice v smere od Radlinského ulice sa skráti zelený signál na minimum a predĺži sa tak zelený signál na križovatkových ramenách Budovateľskej ulice.

Chodci

Zmena organizácie dopravy sa chodcov nedotkne. Cez stavenisko rekonštruovaného mosta na Škultétyho ulici budú môcť chodci prechádzať prostredníctvom vytvorenej dočasnej lávky pre peších a po moste na ulici Jána Pavla II. búdu môcť chodci prechádzať bez obmedzení, tak ako doteraz.

Umožnením prechodu chodcov cez stavenisko mosta na Škultétyho ulici ostane zachovaná pešia dostupnosť najmä medzi železničnou a autobusovou stanicou a obchodno – priemyselnou zónou na Budovateľskej ulici, a tiež medzi stanicami a vysokoškolským areálom Prešovskej univerzity v Prešove na Ulici 17. novembra, Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove na Štúrovej ulici a internátmi na uliciach Budovateľská a 17. novembra.

Zdieľané bicykle

Mesto Prešov v spolupráci so spoločnosťou ANTIK Telecom, s.r.o. zabezpečí pravidelný návoz väčšieho počtu zdieľaných bicyklov ANTIK SmartWay k železničnej a autobusovej stanici, ako aj na Budovateľskú ulicu (zastávka MHD „Priemyselné centrum“, smer Škultétyho) a do oblasti pri Prešovskej univerzite. Zdieľané bicykle budú môcť slúžiť ako alternatívna možnosť dopravy pre ľudí pracujúcich  na Budovateľskej ulici alebo študujúcich na Prešovskej univerzite alebo Fakulte výrobných technológií, ktorí prichádzajú do Prešova verejnou dopravou.

Obsluha obchodno – priemyselnej zóny Budovateľská

V smere zo sídliska Sekčov a križovatky Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho bude Budovateľská ulica prístupná po trase Masarykova – železničná stanica – Košická s odbočením na Jilemnického ulicu. Vozidlá s výškou nad 3,5 metra musia pokračovať na okružnú križovatku pri ZVL a následne z Pražskej ulice odbočia na Budovateľskú ulicu.

V smere od Popradu, Sídliska III a Sídliska II bude Budovateľská ulica prístupná cez Pražskú ulicu, pričom na križovatke Pražská – Budovateľská – Pod Wilec hôrkou vozidlá odbočia doľava. V opačnom smere z Budovateľskej ulice vozidlá pokračujú smerom na Škultétyho ulicu, následne prejdú cez most na Ulici Jána Pavla II. až na Pražskú ulicu.

Obsluha Partizánskej ulice

Partizánska ulica je celodenne prístupná (vrátane prístupu k nehnuteľnostiam na tejto ulici a parkoviska, ktoré je súčasťou parkovacieho systému mesta Prešov) od Masarykovej ulice (smer od Námestia legionárov a Grešovej ulice) a od Pavlovičovho námestia (smer od Zápotockého ulice) ako aj od ulice Janka Borodáča.

Zdroj: presov.sk