Skip to content
Menu
Menu

Župné stredné školy môžu prijať vyše 5-tisíc prvákov

Prečítať článok

Žiaci končiacich ročníkov základných škôl sa aktuálne rozhodujú, akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Čas na podanie prihlášky majú do 20. marca. Vyberať si pritom môžu aj z ponuky 68 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktoré majú pre nových stredoškolákov pripravených vyše 5-tisíc miest.

V zmysle vyhlášky ministerstva školstva a po definitívnom určení počtu miest pre prvákov na stredných školách ponúknu školy v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) v školskom roku 2022/2023 spolu 6260 miest, z toho v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je vytvorených 5 057 miest.

Krajská samospráva môže konkrétne na svojich šestnástich gymnáziách (z nich tri sú organizačné zložky spojenej školy) prijať celkovo 933 prvákov, z toho 84 na bilingválne štúdium. Župné stredné odborné školy (SOŠ) majú pre nasledujúci školský rok pre budúcich prvákov vytvorených 4 124 miest.

Ide o 3 552 miest na školách s technickým, stavebným, strojárskym, elektrotechnickým, dopravným, drevárskym  či lesníckym zameraním a z oblasti obchodu i služieb. Ďalej spolu 208 miest na troch stredných zdravotníckych školách (Humenné, Poprad, Prešov), 181 miest na dvoch pedagogických školách (Levoča a Prešov), 127 miest na troch školách umeleckého priemyslu (Kežmarok, Prešov, Svidník) a 56 miest na Strednej športovej škole v Poprade.

Z pozície krajskej samosprávy na odbore školstva neustále sledujeme vývoj pracovného trhu, požiadavky zamestnávateľov, štatistiky nezamestnaných absolventov, ale aj demografický vývoj  v Prešovskom kraji a tomu  prispôsobujeme ponuku školských odborov. Najväčší záujem opätovne očakávame na našich gymnáziách a školách so zameraním na technické odbory, pričom perspektívnymi sa po vzore z minulých rokov ukazujú elektrotechnika, strojárstvo a stavebníctvo,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský s tým, že naopak z roka na rok klesá záujem o učebné odbory ako murár, stolár či pekár, pritom na trhu práce sú vnímané ako nedostatkové a zo strany zamestnávateľov je po nich stále vysoký dopyt.

PSK vo svojich stredných odborných školách registruje najvýraznejšie znížený záujem v tzv. H odboroch, teda 3-ročných učebných odboroch, ktoré možno zaradiť do remeselnícko-technickej oblasti. Sú to konkrétne odbory ako murár, stolár, tesár, obrábač kovov, ale aj poľnohospodárske a gastro odbory (pekár či mäsiar). A radia sa medzi ne tiež odbory zo sféry služieb (krajčír, šička).

Na druhej strane župa každoročne rozširuje ponuku odborov. Nové odbory pribudnú aj v školskom roku 2022/2023. Konkrétne na Spojenej škole v Starej Ľubovni sa otvorí nový učebný odbor poľnohospodár – farmárstvo a pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby a na SOŠ remesiel a služieb v Poprade učebný odbor technik–vodár–vodohospodár. Zároveň sa pokračuje v experimentálnom overovaní učebných a študijných odborov barbier v SOŠ služieb Prešov a technik pre chemický a farmaceutický priemysel v SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite.

Celkovo sa v školskom roku 2022/2023 na stredných odborných školách krajskej samosprávy otvoria takmer tri stovky rôznych študijných, resp. učebných odborov. Sú to aj viaceré jedinečné odbory, napr. operátor kožiarskej výroby, záhradník, klientsky manažér pošty, mliekar a syrár či pivovarník a sladovník. Taktiež operátor spracovania plastov, podnikateľ pre rozvoj vidieka, operátor tlače, ako aj odbor ochrana osôb a majetku, ale tiež odbory, ktoré sú zamerané na lesníctvo a jeho prevádzku i krajinnú ekológiu.

Aktuálna novela školského zákona priniesla úpravu spôsobu podávania prihlášky na stredné školy. Po novom môže zákonný zástupca vyplniť iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, a najviac dva „talentové“ odbory vzdelávania, kde je ich overovanie potrebné.

Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký a určený do 20. marca 2022. Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov práve odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok, a to z dôvodu overovania športového výkonu od 21. marca do 14. apríla 2022. Prijímacie skúšky pre „netalentové“ odbory sa v prvom termíne budú konať 2., resp. 3. mája 2022, pre odbory vyžadujúce si overenie špeciálnych zručností 4., resp. 5. a 6. mája 2022.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK